Dugan Оlexiy Martem’yanovych

Завідувач кафедри; д.б.н.

Сторінка викладача

Працює на кафедрі з 2001 року.
Попередні місця роботи: науковий центр медичної генетики Інституту гігієни і медичної екології АМН України, завідувач лабораторії біоіндикації мутагенів.
Освіта. Закінчив біологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова в 1978 році, отримавши спеціальність біохімік за спеціальністю “мікробіологія”. Науковий ступінь – доктор біологічних наук за спеціальністю “генетика”, вчене звання – професор кафедри промислової біотехнології.
Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “Біологія парфумерно-косметичних засобів”. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.
Методична робота. Дуган О.М. є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму “Біотехнологія”, приймає участь у розробці нормативних документів з фаху. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.26.604.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також членом редакційної ради наукових журналів „Наукові вісті КПІ” і „Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології”.
Наукова робота. Сферою наукових інтересів є:
- дослідження в області біотехнології мікробного синтезу альтернативних енергоносіїв і вітамінів;
- розробка пробіотичних препаратів на основі мікроорганізмів роду Lactobacillus
- виявлення і оцінка мутагенної і потенційної канцерогенної активності забруднень довкілля.
Бере участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій.
Керує підготовкою трьох аспірантів.
Опублікував 155 науково-методичних праць, в тому числі є співавтором трьох колективних монографій.

×
Dugan Оlexiy Martem’yanovych

Dugan Оlexiy Martem’yanovych

Завідувач кафедри; д.б.н.

Todosiichuk Tetiana

Професор кафедри, д.т.н.

Page of teacher

professor of the Department, Doctor of Engineering Science

Works at the department since 1993.

Education: Kyiv Institute of Food industry, qualification "Technology of microbiological productions".

Teaching: courses: «General biotechnology», «Base of the pharmaceutical productions», management of degree and master's thesis of students.

Methodical work: Todosiichuk T.S. is the member of the scientific and methodical commission of the University by the speciality "Biotechnologies and Bioengineering", the member of the Academic council of the faculty and the Expert commission.

Scientific work: the sphere of scientific interests is research in the field of microbial synthesis of enzymes and the antibiotics, the modified biologically active agents, ready forms of biological products. Todosiichuk T.S. is a member of the editorial board of the magazines "Innovative Biosystems and Bioengineering", "Biotechnologia Acta", as well as two specialized academic councils for the defense of theses in the specialty "Biotechnology and bioengineering" in the Igor Sikorsky KPI and National University of Food Technologies.

Passed scientific training: at Research institute of Aachen (Germany, 2002), at the Biological faculty at Minnesota University (USA, 2005).

Publication: over than 100 scientific and methodical works, including 13 Patents of Ukraine.

×
Todosiichuk Tetiana

Todosiichuk Tetiana

Професор кафедри, д.т.н.

Lytvynov Hryhorii

Професор; д.ф-м.н.

Сторінка викладача
Закінчив радіофізичний факультет(1967), аспірантуру(1970) Київського університету. Кандидатська дисертація “Влияние экситонных состояний на спектры комбинационного рассеяния света” (1971), у докторській ди-сертації (1993) «Динаміка енергетичних станів ієрархічних структур жи-вого при ускладненні побудови і під дією екологічних факторів» дослі-див енергетичні спектри систем від предбіологічних мономерів, біомак-ромолекул і вірусів до клітин на різних стадіях життєвого циклу та тка-нин вищих організмів під впливом температури, постійного магнітного поля, низькоенергетичних та високоенергетичних випромінювань.

У Київському університеті: доцент кафедри вірусології біологічно-го факультету (1978–1990). Викладав спецкурси: “Біофізика вірусів”, “Молекулярна біологія вірусів”, “Генетика вірусів”, “Фізичні методи в мікробіології”, “Основи бактеріофагії”. “Фізичні методи досліджень вірусів”, “Основи наукових досліджень”.

У 1990-1994р.р. –директор Інституту фізики живого в Міжгалузе-вому науково-інженерному центрі «Відгук» при КМ України; 1994-1995 - завідувач відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН Ук-раїни; 1995-1998 р.р. –на посаді професора Національного технічного університету «КПІ»; 1998-2004р.р. - професор(звання з 2001), учений секретар Національної академії державного управління, завідувач кафе-дри інформатизації державного управління; 2004-2009р.р. –ректор Міжнародного університету фінансів(Київ), з 2009р. до даного часу-професор факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Автор понад 250 наукових праць у провідних вітчизняних і зару-біжних виданнях, зокрема: Проявление экситонных состояний в спекрах спонтанного комбинационного рассеяния : Современные проблемы оп-тики и ядерной физики. К. 1974; Infrared absorption spectra peculiariies of biological systems: Recent developments in molecular spectroscopy, 1988; Инфракрасные спектры фитовирусов и их молекулярных компонентов. Биополимеры и клетка,1991; Non-linear optical properties of biomolecules and biocrystals under weak electromagnetic field, SPIE(USA), 1993; Coher-ent macroscopic changes in blood plasma under mm-wave irradiation. Elec-tromagnetobilogy (USA), 1995; Адсорбция глицина углеродными нано-трубками. Докл. НАНУ, 2012; Аналіз мікрофлори с/г птиці, Біотехноло-гія, 2014.

Викладав у зарубіжних університетах – Університет провінції Бри-танська Колумбія(м.Вікторія, Канада), Делхаузі Університет(Нова Шот-ландія, м. Галіфакс, Канада)

Коло наукових інтересів – молекулярна біотехнологія, молекуляр-на біологія, молекулярна вірусологія, екологія, логіко-методологічні за-сади біології.

Фахівець університетської освіти у галузях молекулярної біології, вірусології, біотехнології, екології, методології та організації наукових досліджень, науково-технічної та екологічної політики.

×
Lytvynov Hryhorii

Lytvynov Hryhorii

Професор; д.ф-м.н.

Кlechak Inna Rishardivna

Доцент; к.т.н.

Page of teacher

Professor assistant of the industrial biotechnology chair, candidate of technical Sciences.

Working at the chair since 1996.

Previous place of work: M.G.Kholodny Institute of Botany  Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Institute of grapes and wine «Magarach» UAAS.

Education: She graduated from biological faculty of T.G. Shevchenko Kiev state University  in 1985 and received a qualification “Biologist and geneticist. Teacher of biology and chemistry”, post-graduate and doctorate courses of the Institute of grapes and wine «Magarach» UAAS.

Scientific degree - candidate of technical Sciences on a speciality “Biotechnology”, academic rank - Professor assistent of the industrial biotechnology chair.

Educational work. Read the lecture courses “Genetics”, «Fundamentals of genetic and cell engineering». Conducts practical and laboratory studies on the following disciplines. Directs scientific work of students and carried out by management of degree and master's thesis of students.

Methodical work. Klechak I.R.  is the member of the scientific and methodical commission of the University by the speciality "Biotechnologies and Bioengineering", the member of the Academic council of the faculty.

The scientific work. Under the leadership of Klechak I.R. defended 2 Ph.D. dissertation, is carried out by management of post-graduate students.

Klechak I.R. is the author of more than 130 scientific works (including 16 copyright certificates for inventions, 1 monograph) and 15 educational-methodical works, a developer of State standards of higher education directions of «Biotechnology».

×
Кlechak Inna Rishardivna

Кlechak Inna Rishardivna

Доцент; к.т.н.

Oriabinska Larysa Borisovna

Доцент; к.б.н.

Page of teacher

associate Professor Department of industrial biotechnology, deputy Dean on scientific work,  included in the scientific сouncil of the faculty.

Education. Graduated from the Department of Microbiology of biological faculty of Dnipropetrovsk state University. Academic degree – PhD on specialty "Microbiology", academic rank – associate Professor of industrial biotechnology.

Educational work. Teaches lecture courses "General Microbiology and Virology". Manages the degree works of bachelors,masters.

Scientific work. Sphere of scientific interests is development a new generation of probiotics. Participates in research projects. Passed scientific training in National Institute of Technology Karnataka, Mangalore (India). Has more than 130 scientific and methodical works, including monographs, patents, articles.

×
Oriabinska Larysa Borisovna

Oriabinska Larysa Borisovna

Доцент; к.б.н.

Zholner Liliya

Доцент; к.б.н.

Page of teacher

Powered by the department since 1992.

Previous jobs. Since 1977 in 1991 worked in the Department of Biochemistry of microorganisms Institute of Microbiology and Virology NAS of Ukraine. Since 2002 in 2004 worked at the Faculty of Management Academy of Municipal Administration, during which she was Deputy Dean on educational and methodical work. Since 2005. then return to the chickpea "KPI" Department of Industrial Biotechnology. While working at the department performed the required FBT bandages Deputy Dean of distance learning, associate dean of educational work and associate dean for educational and organizational work.

Education. She graduated in 1977 Kyiv Institute of Food Industry by specialty "Technology bakery, pasta and confectionery". 1989 PhD on "Lytic enzymes thermophilic bacilli some" and received a PhD degree in biological sciences.

Educational and methodical work. Teaches subjects: "Cell biology", "Immunology" and "Biotechnology of food production" and provides methodological support these items. Manages degree and master works of students.

Scientific research work. Provides leadership circle, the focus of biotechnology of microbial enzymes.

Published 87 scientific papers, including one's certificate, 2 patents and 9 manuals.

Educational Activities. L.G. Zholner is the curator of the BT-81 grоups.

L.G Zholner is responsible for answers for the department of pre-graduation practice on the fourth and fifth courses and research practice masters.

×
Zholner Liliya

Zholner Liliya

Доцент; к.б.н.

Богдан Тетяна Зиновіївна

Доцент; к.б.н.

Сторінка викладача
Працює на кафедрі з 2001року.
Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, отримавши кваліфікацію “Біолог-фізіолог. Викладач біології та хімії” та аспірантуру Інституту Фізіології рослин та генетики АН УРСР. Попереднє місце роботи: Інститут Фізіології рослин та генетики АН УРСР.

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук за спеціальністю “Фізіологія рослин”, вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота. Читає лекційні курси «Анатомія та фізіологія рослин». Проводить практичні та лабораторні заняття з вказаних дисциплін. Здійснює керування дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів, роботою студентського гуртка.

Наукова робота. Богдан Т.З. є автором понад 70 наукових праць (в т.ч. монографії, авторських свідоцтв на винаходи, навчально-методичних праць)

×
Богдан Тетяна Зиновіївна

Богдан Тетяна Зиновіївна

Доцент; к.б.н.

Titova Larysa

Ст.викладач; к.т.н.

Page of teacher

Worked as engineer by the department Industrial Biotechnology NTUU «KPI» since 2006, 2010 - assistant , 2015 – senior lecturer. She performs duties of secretary of Qualifying Bachelor Thesis since 2014, she performs duties head of trade union organization Faculty of Biotechnology and Bioengineering since 2015.

Education. Graduated NTUU «KPI» in 2006, she earned a masters degree in biotechnology, specialty "Industrial Biotechnology". In 2013 she defended her thesis «Biotechnology biomass higher basidiomycetes Coriolus» for the degree of Ph.D., thesis supervisor - candidate of technical sciences (Ph. D. in technic), docent Klechak I.R.

Educational work. She have practical classes of study-unit Genetics I. General Genetics, Plants Anatomy and Physiology, laboratory classes of study-unit Fundamentals genetics and cells engeneering, General Microbiology and Virology, Biology of Cells, Plants Anatomy and Physiology, Fundamentals of Mycology. She supervises Bachelor and Specialist diploma projects.

Research work. Research interests are cultivating higher basidiomycetes and their biological properties. Publications Titova L.O. (Аntonenkо L.О.): 15 articles, 2 patents of Ukraine, 68 abstracts of conferences, 4 methodical instructions.

×
Titova Larysa

Titova Larysa

Ст.викладач; к.т.н.

Dzyhun Larysa

Ст.викладач

Page of teacher

Works on a department since 2001.

The previous place of employment. Worked as an engineer at the department of General and bioorganic chemistry since 1997, then at the department of Industrial biotechnology.

Education. Graduated from National technical university "KPI" in 1999 with a degree in chemical-engineering-technologist on speciality “Biotechnology”.

Educational work. Carries out guidance diploma works and projects of students. Teaches disciplines of "Fundamentals of Mycology", "Fundamentals of Industrial Biotechnology and Pharmacy", "Software for Scientific Research and Industrial Realization in Biotechnologies".

Methodical work. Dzyhun L. carries out the duties of methodist of the department of Industrial biotechnology.

Scientific work. Research interests:

- biotechnology, physiological-biochemical features of higher basidial mushrooms.

Finished postgraduate study at National Academy of Sciences of Ukraine M.G.Holodny Institute of Botany in "Mycology" in 2004

Published 41 scientific and methodical works, of which 26 theses at conferences and congresses, 10 articles and 5 teaching aids.

×
Dzyhun Larysa

Dzyhun Larysa

Ст.викладач

Linovytska Vita M.

Ст.викладач

Page of teacher

I work at the department since 2001.

Previous jobs: since 1997 I work as an engineer, first at the Department of General and Bioorganic Chemistry, and then at the Department of Industrial Biotechnology.

Education. I graduated from the National Technical University "KPI" in 1999, on chemical engineering technologist in the specialty "Biotechnology".

Educational work. I teach of lecture courses "Biotechnology of agricultural production", "Genetic engineering in biotechnology", "Biotechnological Production Engineering І. Normative Support for Biotechnological Production."

I guide of diploma Project of students of bachelors and masters.

Methodical work. Responsible for the professional work and practice of students in the department. I perform of the duties of the secretary of the EC on the defense of diploma Projects of masters.

Scientific work. My scientific interests are physiological and biochemical features of basidiomycetes, isolation and study of these biologically active substances and development of biotechnology produce drugs based on them.

In 2005 I finished of graduate school at the Institute of Botany M.G.Holodnogo NAS on specialty "Mycology".

I’m the author of 12 guidelines, 16 articles and more than 50 abstracts.

×
Linovytska Vita M.

Linovytska Vita M.

Ст.викладач

Polishchuk Valentyna

Доцент, к.т.н.

Page of teacher

senior lecturer, Candidate of Engineering Sciences

Works on a department since 2007.

Previous jobs: Worked as an engineer at the department of General and bioorganic chemistry since 1999, then at the department of Industrial biotechnology.

Education. Graduated from National technical university "KPI" in 1999 with a degree in chemical-engineering-technologist on speciality “Biotechnology”.

Educational work. Reads the lectures of course “Technology of Microbial Synthesis Products”. Conducts practical and laboratory training “Technology of Microbial Synthesis Products”, "General Biotechnology", "Fundamentals pharmaceutical production", “Biotechnology of Agriculture Production”, "Biotechnology of food production". Supervises diploma projects "bachelor" and conducts their reviews.

Methodical work. Since 2019 deputy dean for teaching and methodical work.

Organizational and educational work. The curator of the training group BT-01мн, BT-01мп.

Scientific work. The sphere of scientific interests are biotechnology and physiological - biochemical features of ascomycetes.

Published 25 scientific and methodical works, of which 13 theses at the conferences, 7 articles and 5 teaching aids.

×
Polishchuk Valentyna

Polishchuk Valentyna

Доцент, к.т.н.

Філоненко Людмила Володимирівна

Завідувач лабораторією

Сторінка викладача
Закінчила в 1978 році Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», здобувши кваліфікацію інженера хіміка-технолога за спеціальністю «хімічна технологія скла і ситалів».

Працювала головним технологом склозаводу, займала інженерні посади у науково-виробничому об’єднанні «Мікропроцесор» (м. Київ).

З 1998 року працює в НТУУ «КПІ», спочатку на кафедрі загальної та біоорганічної хімії ХТФ, а з 2001 року – на кафедрі промислової біотехнології ФБТ завідувачем лабораторіями та асистентом.

Навчальна робота: Здійснює керівництво технологічною та переддипломною практикою. Проводить лабораторні роботи з дисципліни «Теорія і практика біотехнологічного експерименту» та веде курсові роботи з кредитного модулю «Загальна мікробіологія та вірусологія».

Методична робота: Виконує обов’язки секретаря кафедри.

Виховна робота: Куратор групи БТ-41с, БТ-41м.

×
Філоненко Людмила Володимирівна

Філоненко Людмила Володимирівна

Завідувач лабораторією