посада:  декан факультету біотехнології і біотехніки

науковий ступінь: доктор технічних наук

вчене звання: професор

освіта: У 1992 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості та отримала кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю „Технологія мікробіологічних виробництв”.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології гідролітичного ферментного препарату Циторецифен» та отримала ступінь к.т.н. за спеціальністю 03.00.20 Біотехнологія.

У 2003 році отримала атестат доцента кафедри промислової біотехнології.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук на тему «Поліваріантна біотехнологія препаратів-антисептиків на основі мікробних бактеріолізинів», спеціальність 03.00.20 Біотехнологія.

У 2022 році отримала атестат професора кафедри промислової біотехнології та біофармації.

Контакти:

e-mail: tts.pbt@gmail.com

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

«Загальна біотехнологія» (лекції)

«Основи фармацевтичних виробництв» (лекції)

здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

«Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації» (практичні)

здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-науковою програмою

Освітній рівень «доктор філософії»:

– «Інноваційні готові форми біопрепаратів» (лекції, практичні),

– «Проблемні питання фармацевтичної біотехнології» (лекції, практичні).

Методична робота

Член науково-методичної комісії університету та гарант освітньо-наукової програми «Біотехнології» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія.

Член проектної групи та групи забезпечення освітньо-професійної програми «Біотехнології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також освітньо-професійної та освітньо-наукової програм «Біотехнології» за спеціальністю 162 – Біотехнології та біоінженерія для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Співавтор п’яти освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальностями 162 та 091 «Біологія» (третього рівня).

Є співавтором 13 навчальних посібників та методичних вказівок

Основні методичні посібники

Бакалаврський дипломний проєкт: Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. С. Тодосійчук, В. Ю. Поліщук, Л.Б. Орябінська, І.Р. Клечак, Л.І. Ружинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Загальна біотехнологія: Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. С. Тодосійчук, І.Р. Клечак; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 22 с.

Основи фармацевтичних виробництв: Домашня контрольна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. С. Тодосійчук, В. Ю. Поліщук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 19 с.

Основи фармацевтичних виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 „Біотехнологія” / Уклад.: Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, В.Ю. Поліщук. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011.– 40 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 0929 „Біотехнологія” у 2-х частинах/ Т.С. Тодосійчук, Клечак І.Р., Дзигун Л.П., Григор’єва М.А. – К.: НТУУ “КПІ” “Політехніка”, 2006.-Ч 1-2. – 56 с.

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2274-599X

Профіль Web of Science ResearcherID: K-4335-2017

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8u77AE0AAAAJ

Наукові напрямки: біотехнології мікробного синтезу ферментів та антибіотиків, модифіковані біологічно активні речовини, розробки готових форм біопрепаратів для сільського господарства, промисловості та фармації. Керівник наукової групи університету № ФБТ-05.

Член Вченої ради факультету та університету, член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій – Спеціалізована вчена рада Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського та Спеціалізована вчена рада Д 26.058.03 НУХТ, член редколегій видань з переліку фахових “Biotehnologia Acta” та «Innovative Biosystems and Bioengineering».

Опубліковано більше 100 науково-методичних праць, 13 Патентів України, 2 монографії.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 НП/325-2003 «Розробка технології гідролітичного мультиензимного препарату мікробного походження», керівник (2003-2004, №0103U008837);

Україна-Словенія М/246-2003 «Дослідження модифікованих ферментних систем альтернативних текстильних процесів обробки», керівник (2003-2004, №0103U008839);

Україна-Німеччина М/304-2003 «Іммобілізація білків/пептидів для підвищення реактивності та стабільності», відповідальний виконавець (2003-2004, №0103U008838);

424-2015 “Поліпшення умов глибинного біосинтезу ландоміцинів А штамами продуцентами при культивуванні в ферментері і розробка технологічних режимів виробництва антибіотику Ландоміцин А”, керівник (2015-2016, №0116U005607с).

Основні публікації

1. Wu, Z.С. Wu, T.S. Todosiichuk, O.M. Korneva. Nosocomial infections: pathogenicity, resistance and novel antimicrobials /Innov Biosyst Bioeng, 2021, vol. 5, no. 2, р. 73–84.

2.Serhii H. Ubohov, Serhii O. Soloviov, Tetiana S. Todosiichuk et al.  Enlightenment activities in the field of health and medicines in the context of good pharmacy practice / Wiadomoci Lekarskie, 2021, № 347, Vol.LXXIV, Is.7, Р. 1666 – 1674. (Scopus)

3. T. Todosiichuk, V.V. Klochko, Ya.I. Savchuk, O.P. Kobzysta. New antibiotic substances of the Streptomyces albus enzybiotic complex / Microb. j., 2019, №5, P. 62-72. (Scopus)

4. Levchyk, A. Liubinska, T. Todosiichuk, J. Rakhmetov, M. Diakova. The development of biological product for plant crowing on the basis of Streptomyces albus / Eureka: Life Sciences, 2016, №5, Р. 32-39.

5. Пєскова Л.О. Розробка композицій готових форм антисептиків на основі циторецифену /Л.О. Пєскова, Д.О. Гончарова, М.В. Молочко, Т.С. Тодосійчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015.– №3 (101). – С. 46-51.

6. Громико О. М. Отримання високоактивних стрептоміцин-резистентних продуцентів бактеріолізинів Streptomyces albus / О.М. Громико, А.В. Буцяк , В.О. Федоренко, Т.С. Тодосійчук // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 2/4(22). – С. 44-50. РІНЦ (http://elibrary.ru).

7. Тодосійчук Т.С. Аналіз специфічності готових форм антимікробних препаратів з Streptomyces albus / Тодосійчук Т.С., Покас О.В. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4/6 (76). – С. 58-61. РІНЦ (http://elibrary.ru).

Todosiichuk T.S. Multistage selection of soil actinomycete Streptomyces albus as a producer of antimicrobial substances / T.S. Todosiichuk, L.B. Zelena and V.V. Klochko // Emirates Journal of Food and Agriculture.– 2015.– №27(3).– P. 250-257. Scopus (http://www.ejfa.me/?sec=aimsscope).

9. Тодосійчук Т.С. Розробка синтетичних миючих засобів з антисептичним ефектом / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2014. – №3.– С. 84-87. РІНЦ (http://elibrary.ru).

10. Тодосийчук Т.С. Скрининг новых продуцентов целлюлолитических ферментных комплексов для производства ткани / Т.С. Тодосийчук , В. Кокол, Л.П. Дзыгун, В.М. Линовицкая // Биотехнология (Россия, Москва). – 2011. – №6. – С. 38-46. РІНЦ (http://elibrary.ru).

11. Тодосійчук Т.С. Фізико-хімічні аспекти взаємодій ензимного комплексу Циторецифен з носіями різної природи / Т.С. Тодосійчук, Г.Я. Менжерес, В.Л. Чумак, М.А. Григор’єва // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – № 2 (64). – С. 108-113.

12. Тодосійчук Т.С. Вплив альтернативних джерел живлення на біосинтетичну здатність продуцента лізоензимного комплексу / Т.С. Тодосійчук, М.А. Григор¢єва, Н.В. Москаленко, В.М. Поводзинський // Наукові праці НУХТ. – 2007. – №22. – С. 29-32.

13. Тодосійчук Т.С. Дослідження ефективності іммобілізації ферментного препарату циторецифен адсорбційним методом / Т.С. Тодосійчук, М.А. Григор¢єва, Н.В. Москаленко // Український журнал медичної техніки і технології. –2007. – № 1. – С. 17-25.

14. Григор¢єва М.А. Дослідження готових форм іммобілізованого ферментного препарату циторецифен для медичного використання / М.А. Григор¢єва, Н.В. Москаленко, Т.С. Тодосійчук // Український журнал медичної техніки і технології. –2006. – №4. –С.12-20.

Підвищення кваліфікації, стажування

Перші Київські державні курси іноземних мов, м. Київ: з 2018-05-14 по 2019-07-29; 620 год. Свідоцтво № 61052 про володіння мовою на рівні В2
·Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, спеціалізація «Промислова технологія лікарських засобів», 2006 рік (2 місяці), сертифікат;

Технологічний університет Аахену (Німеччина), спеціалізація «Біохімія», 2002 рік (2 місяці), лист;

Університеті Міннесоти, Дулут (США), спеціалізація «Вірусологія», 2005 рік (4 місяці), лист;

 Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

N. Levchyk, A. Liubinska, T. Todosiichuk, J. Rakhmetov, M. Diakova. The development of biological product for plant crowing on the basis of Streptomyces albus. Eureka: Life Sciences. (Естонія).- 2016. -№5.- Р. 32-39.

Т.С. Тодосійчук, В.О. Федоренко, М.В. Молочко, М.О. Громико. Розроблення умов глибинного біосинтезу антибіотика ландоміцину А / Innov Biosyst Bioeng, 2017, vol. 1, no. 1. – С. 36-41.; DOI – https://dx.doi.org/10.20535/1810-0546.2017.3.96444.

Н.Я. Левчик, А.В. Любінська, Я.О. Герасименко, Т.С. Тодосійчук. Специфічна активність препаратів Streptomyces albus у біорегуляції росту і розвитку рослин огірка / Innov Biosyst Bioeng. – Т.2, №2. – 2018. – с. 98-104.

T.S. Todosiichuk, V.V. Klochko, Ya.I. Savchuk, O.P. Kobzysta. New antibiotic substances of the Streptomyces albus enzybiotic complex / Microb. j. – 2019. – №5. – р. 62-72. (Scopus)

L. Wu, Z.С. Wu, T.S. Todosiichuk, O.M. Korneva. Nosocomial infections: pathogenicity, resistance and novel antimicrobials /Innov Biosyst Bioeng, 2021, vol. 5, no. 2, р. 73–84. doi: 10.20535/ibb.2021.5.2.228970.

Serhii H. Ubohov, Serhii O. Soloviov, Tetiana S. Todosiichuk, Violetta I. Todorova, Viktor V. Trokhymchuk, Liubov B. Pilipchuk
Enlightenment activities in the field of health and medicines in the context of good pharmacy practice / Wiadomoci Lekarskie, №. 347, VOLUME LXXIV, ISSUE 7, JULY 2021, Р. 1666 – 1674. (Scopus)

2) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Бактерії родів Streptomyces та Pseudomonas – продуценти антимікробних речовин і препарати на їх основі : монографія / Т. С. Тодосійчук, В. В. Клочко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 184 с. ISBN 978-966-990-022-7
3) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;

Основи генетичної та клітинної інженерії. Ч. І. Генетичне конструювання in vivo: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Уклад. : І.Р. Клечак, Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, Л.О. Тітова. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 50 с.

Загальна біотехнологія: Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. С. Тодосійчук, І.Р. Клечак; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 22 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41559

Основи фармацевтичних виробництв: Домашня контрольна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. С. Тодосійчук, В. Ю. Поліщук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 19 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41562

4) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

Член постійних: Спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського та Спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03 НУХТ (Наказ МОН України№1643).

5) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Член редакційних колегій видань з переліку фахових “Biotehnologia Acta” та «Innovative Biosystems and Bioengineering»

6) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

Голова Акредитаційної комісії: Національний авіаційний університет; Дата проведення: 02.10.2018; Лист МОН: №  1421-л від 07.09.2018.

7) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Організація наукового стажування студентів з Євразійського національного університету ім. Гумільова (Астана, Казахстан) за Договором № 1/594-9/594 від 18.05.2018. Дата проведення з 19.05.2018 по 26.05.2018 р.

8) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

Керівництво іноземним аспірантом У Лінь (англомовне навчання), 50 год/рік (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 н.р.)

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)

Керівник студентки Трояновської Л.В., що посіла 3 місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біотехнологїї, 2017 р.

10) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук в секції “Загальна біологія”,  м. Київ, Біктімірова Єлизавета Даніілівна, 2-е місце, Лист Номер №: 1869 від  2020-03-10.