Todosiichuk Tetiana

Завідувач кафедри, доцент; д.т.н.

Page of teacher

Works at the department since 1993.

Education: Kiev institute of food industry, qualification "Technology of microbiological productions".

Teaching: courses:«General biotechnology», «Base of the pharmaceutical productions», management of degree and master's thesis of students.

Methodical work: Todosiichuk T.S. is the member of the scientific and methodical commission of the University by the speciality "Biotechnologies and Bioengineering", the member of the Academic council of the faculty and the Expert commision.

Scientific work: the sphere of scientific interests is research in the field of microbial synthesis of enzymes and the antibiotics, the modified biologically active agents, ready forms of biological products. Directs scientific work of students and graduate students. Under the direction of Todosiichuk T.S. the master's dissertation is defended in 2009.

Passed scientific training: at Research institute of wool of Aachen (Germany, 2002), at the Biological faculty at Minnesota University (USA, 2005).

Published over than 100 scientific and methodical works, including 13 Patents of Ukraine.

×
Todosiichuk Tetiana

Todosiichuk Tetiana

Завідувач кафедри, доцент; д.т.н.

Дуган Олексій Мартем'янович

Професор; д.б.н.; науковий керівник кафедри

Сторінка викладача

Працює на кафедрі з 2001 року.
Попередні місця роботи: науковий центр медичної генетики Інституту гігієни і медичної екології АМН України, завідувач лабораторії біоіндикації мутагенів.
Освіта. Закінчив біологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова в 1978 році, отримавши спеціальність біохімік за спеціальністю “мікробіологія”. Науковий ступінь – доктор біологічних наук за спеціальністю “генетика”, вчене звання – професор кафедри промислової біотехнології.
Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “Біологія парфумерно-косметичних засобів”. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.
Методична робота. Дуган О.М. є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму “Біотехнологія”, приймає участь у розробці нормативних документів з фаху. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.26.604.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також членом редакційної ради наукових журналів „Наукові вісті КПІ” і „Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології”.
Наукова робота. Сферою наукових інтересів є:
- дослідження в області біотехнології мікробного синтезу альтернативних енергоносіїв і вітамінів;
- розробка пробіотичних препаратів на основі мікроорганізмів роду Lactobacillus
- виявлення і оцінка мутагенної і потенційної канцерогенної активності забруднень довкілля.
Бере участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій.
Керує підготовкою трьох аспірантів.
Опублікував 155 науково-методичних праць, в тому числі є співавтором трьох колективних монографій.

×
Дуган Олексій Мартем'янович

Дуган Олексій Мартем'янович

Професор; д.б.н.; науковий керівник кафедри

Галкін Олександр Юрійович

Професор; д.б.н.

Сторінка викладача
Біографічна довідка.
Народився 1981 року у місті Львові. У 2004 р. з відзнакою закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» здобувши кваліфікацію магістра біотехнології. У 2003-04 рр. працював у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології молодшим науковим співробітником лабораторії моноклональних антитіл. З 2005 року по даний час працює на кафедрі промислової біотехнології НТУУ «КПІ». У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук «Біотехнологія одержання та використання моноклональних антитіл до IgM людини».

Наукові інтереси.
Імунобіотехнологія: отримання моноклональних та рекомбінантних антитіл та створення на їх основі засобів діагностики захворювань людини та тварин й екологічного моніторингу.
Промислова фармація та біофармакологія: дослідження біологічної активності нових фармацевтичних та біологічних препаратів, їх стандартизація та організація виробництва.

Навчально-методична робота.
Викладає курси «Медична біотехнологія», «Розробка біофармацевтичної продукції та організація виробництва», «Біобезпека та біоетика», «Індивідуальний розвиток організмів та основи еволюційної теорії», «Технологія продуктів мікробного синтезу», керує курсовими та дипломними роботами. Є співавтором галузевих стандартів вищої освіти із напряму підготовки «Біотехнологія», а також спеціальності «Промислова біотехнологія». Очолює комісію з біоетики факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ». Науковий доробок складає 111 наукових праць, серед яких 35 статей та 24 патенти.

×
Галкін Олександр Юрійович

Галкін Олександр Юрійович

Професор; д.б.н.

Горчаков Володимир Юрійович

Професор; д.б.н.

Сторінка викладача
У 1970 закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю фізіологія людини і тварин. Кандидатську дисертацію захистив у 1980, докторську – в 1991.

Сферою наукових інтересів є дослідження в області використання продуктів біотехнології з метою покращення здоров’я людини та драг-дизайн пробіотиків, що виконується за допомогою спектрально-динамічного аналізу, та інших методів та інформаційних технологій на основі використання законів обміну природної інформації.

Науковий ступінь – доктор біологічних наук за спеціальністю “фізіологія людини та тварин”.
Навчальна робота. Викладає лекційні курси ”Фізіологія людини та тварин”, “Фізіологія людини з основами валеології”, «Медична біотехнологія» та «Проблемні питання сучасної біотехнології». Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.

Наукова робота.  Під керівництвом В.Ю. Горчакова захищена 1 кандидатська дисертація.
Опубліковано 94 наукові статті, 1 монографія, 4 авторських свідоцтва, та 3 методичних вказівок.

×
Горчаков Володимир Юрійович

Горчаков Володимир Юрійович

Професор; д.б.н.

Литвинов Григорій Сергійович

Професор; д.ф-м.н.

Сторінка викладача
Закінчив радіофізичний факультет(1967), аспірантуру(1970) Київського університету. Кандидатська дисертація “Влияние экситонных состояний на спектры комбинационного рассеяния света” (1971), у докторській ди-сертації (1993) «Динаміка енергетичних станів ієрархічних структур жи-вого при ускладненні побудови і під дією екологічних факторів» дослі-див енергетичні спектри систем від предбіологічних мономерів, біомак-ромолекул і вірусів до клітин на різних стадіях життєвого циклу та тка-нин вищих організмів під впливом температури, постійного магнітного поля, низькоенергетичних та високоенергетичних випромінювань.

У Київському університеті: доцент кафедри вірусології біологічно-го факультету (1978–1990). Викладав спецкурси: “Біофізика вірусів”, “Молекулярна біологія вірусів”, “Генетика вірусів”, “Фізичні методи в мікробіології”, “Основи бактеріофагії”. “Фізичні методи досліджень вірусів”, “Основи наукових досліджень”.

У 1990-1994р.р. –директор Інституту фізики живого в Міжгалузе-вому науково-інженерному центрі «Відгук» при КМ України; 1994-1995 - завідувач відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН Ук-раїни; 1995-1998 р.р. –на посаді професора Національного технічного університету «КПІ»; 1998-2004р.р. - професор(звання з 2001), учений секретар Національної академії державного управління, завідувач кафе-дри інформатизації державного управління; 2004-2009р.р. –ректор Міжнародного університету фінансів(Київ), з 2009р. до даного часу-професор факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Автор понад 250 наукових праць у провідних вітчизняних і зару-біжних виданнях, зокрема: Проявление экситонных состояний в спекрах спонтанного комбинационного рассеяния : Современные проблемы оп-тики и ядерной физики. К. 1974; Infrared absorption spectra peculiariies of biological systems: Recent developments in molecular spectroscopy, 1988; Инфракрасные спектры фитовирусов и их молекулярных компонентов. Биополимеры и клетка,1991; Non-linear optical properties of biomolecules and biocrystals under weak electromagnetic field, SPIE(USA), 1993; Coher-ent macroscopic changes in blood plasma under mm-wave irradiation. Elec-tromagnetobilogy (USA), 1995; Адсорбция глицина углеродными нано-трубками. Докл. НАНУ, 2012; Аналіз мікрофлори с/г птиці, Біотехноло-гія, 2014.

Викладав у зарубіжних університетах – Університет провінції Бри-танська Колумбія(м.Вікторія, Канада), Делхаузі Університет(Нова Шот-ландія, м. Галіфакс, Канада)

Коло наукових інтересів – молекулярна біотехнологія, молекуляр-на біологія, молекулярна вірусологія, екологія, логіко-методологічні за-сади біології.

Фахівець університетської освіти у галузях молекулярної біології, вірусології, біотехнології, екології, методології та організації наукових досліджень, науково-технічної та екологічної політики.

×
Литвинов Григорій Сергійович

Литвинов Григорій Сергійович

Професор; д.ф-м.н.

Кlechak Inna Rishardivna

Доцент; к.т.н.

Page of teacher

Working at the chair since 1996.

Previous place of work: M.G.Kholodny Institute of Botany  Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Institute of grapes and wine «Magarach» UAAS.

Education: She graduated from biological faculty of T.G. Shevchenko Kiev state University  in 1985 and received a qualification “Biologist and geneticist. Teacher of biology and chemistry”, post-graduate and doctorate courses of the Institute of grapes and wine «Magarach» UAAS.

Scientific degree - candidate of technical Sciences on a speciality “Biotechnology”, academic rank - Professor assistent of the industrial biotechnology chair.

Educational work. Read the lecture courses “Genetics”, «Fundamentals of genetic and cell engineering». Conducts practical and laboratory studies on the following disciplines. Directs scientific work of students and carried out by management of degree and master's thesis of students.

Methodical work. Klechak I.R.  is the member of the scientific and methodical commission of the University by the speciality "Biotechnologies and Bioengineering", the member of the Academic council of the faculty.

The scientific work. Under the leadership of Klechak I.R. defended 2 Ph.D. dissertation, is carried out by management of post-graduate students.

Klechak I.R. is the author of more than 100 scientific works (including 13 copyright certificates for inventions, 1 monograph) and 13 educational-methodical works, a developer of State standards of higher education directions of «Biotechnology».

×
Кlechak Inna Rishardivna

Кlechak Inna Rishardivna

Доцент; к.т.н.

Oriabinska Larysa Borisovna

Доцент; к.б.н.

Page of teacher

Deputy Dean on scientific work

Working at the Department of industrial biotechnology since 1994.

Education. Graduated from the Department of Microbiology of biological faculty of Dnipropetrovsk state University. Academic degree – PhD on specialty "Microbiology", academic rank – associate Professor of industrial biotechnology.

Educational work. Teaches lecture courses "General Microbiology and Virology", "Biotechnology of antibiotics". Conducts laboratory classes on the course "General Microbiology and Virology". Manages the degree works of bachelors, specialists, masters.

Scientific work. L.B. Oriabinska included in the scientific Council of the faculty. Sphere of scientific interests is development a new generation of probiotics. Participates in international research projects. Head of the scientific-research work "Development of technology of new generation probiotics based on lactic acid bacteria of the genus Lactobacillus". Passed scientific training in 2012 in National Institute of Technology Karnataka, Mangalore (India). Has more than 130 scientific and methodical works, including monographs, patents, articles.

×
Oriabinska Larysa Borisovna

Oriabinska Larysa Borisovna

Доцент; к.б.н.

Zholner Liliya

Доцент; к.б.н.

Page of teacher

Powered by the department since 1992.

Previous jobs. Since 1977 in 1991 worked in the Department of Biochemistry of microorganisms Institute of Microbiology and Virology NAS of Ukraine. Since 2002 in 2004 worked at the Faculty of Management Academy of Municipal Administration, during which she was Deputy Dean on educational and methodical work. Since 2005. then return to the chickpea "KPI" Department of Industrial Biotechnology. While working at the department performed the required FBT bandages Deputy Dean of distance learning, associate dean of educational work and associate dean for educational and organizational work.

Education. She graduated in 1977 Kyiv Institute of Food Industry by specialty "Technology bakery, pasta and confectionery". 1989 PhD on "Lytic enzymes thermophilic bacilli some" and received a PhD degree in biological sciences.

Educational and methodical work. Teaches subjects: "Cell biology", "Immunology" and "Biotechnology of food production" and provides methodological support these items. Manages degree and master works of students.

Scientific research work. Provides leadership circle, the focus of which is the research direction "Thermophilic spore bacterium Bacillus genus and their possible use in biotechnology", students in the academic circle are working on "Proteolytic enzymes and thermophilic amylolytic spore bacteria of the genus Bacillus".

Published 86 scientific papers, including one's certificate, 2 patents and 9 manuals.

Educational Activities. L.G. Zholner is the curator of the BT-21 grоups.

L.G Zholner is responsible for answers for the department of production practices in third year pre-graduation practice on the fourth and fifth courses and research practice masters.

×
Zholner Liliya

Zholner Liliya

Доцент; к.б.н.

Богдан Тетяна Зиновіївна

Доцент; к.б.н.

Сторінка викладача
Працює на кафедрі з 2001року.
Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, отримавши кваліфікацію “Біолог-фізіолог. Викладач біології та хімії” та аспірантуру Інституту Фізіології рослин та генетики АН УРСР. Попереднє місце роботи: Інститут Фізіології рослин та генетики АН УРСР.

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук за спеціальністю “Фізіологія рослин”, вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота. Читає лекційні курси «Анатомія та фізіологія рослин». Проводить практичні та лабораторні заняття з вказаних дисциплін. Здійснює керування дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів, роботою студентського гуртка.

Наукова робота. Богдан Т.З. є автором понад 70 наукових праць (в т.ч. монографії, авторських свідоцтв на винаходи, навчально-методичних праць)

×
Богдан Тетяна Зиновіївна

Богдан Тетяна Зиновіївна

Доцент; к.б.н.

Dekhtiarenko Natalia V.

Доцент; к.с-г.н.

Page of teacher

Working at the Department since 2001.

Education. Graduated from the national technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", qualification-engineer, specialty "Biotechnology" (masters degree).

In 2009, the specialized academic Council of National University of life and environmental Sciences of Ukraine Cabinet of Ministers of Ukraine defended PhD thesis on topic "Peculiarities for the selection of probiotic cultures of Lactobacillus genus to create products for various purposes" specialty 03.00.20 Biotechnology.

Scientific degree - candidate of agricultural Sciences, specialty "Biotechnology", academic rank – associate Professor of industrial biotechnology.

Educational-methodical work. He teaches courses in "Industrial Enzymology", "Environmental Economics". Conducts practical and laboratory classes on disciplines "Industrial Enzymology", "Environmental Economics", "Сell Biology", "General biotechnology", "Fundamentals of scientific research", "Anatomy and physiology of plants", "Biology of perfumery-cosmetic means".

Supervises diploma projects "bachelor", "specialist", "master" and conducts their review. Is a member of the Examination Commission for the protection of graduation projects of bachelor.

Prepared training and work programs in the disciplines "Industrial Enzymology", "Environmental Economics", "Biology of perfumery-cosmetic products", "Bases of scientific researches" and 5 methodical works.
Scientific and innovative work. The main directions of scientific research: biotechnology of producing enzyme products and probiotics.
The results of the methodological, research and educational work are published in 82.

Organizational and educational work. Performs the duties of the Deputy Dean of FBT international relations. Responsible at the Department of industrial biotechnology on employment of graduates. Performs the duties of Secretary of the qualification Commission of the scientific Council of the faculty of biotechnology and Biotechnics for the preparation of materials for tenders for the election of the contest individuals for the vacant positions of scientific and pedagogical staff of the faculty. Curator of the training groups BT-61, ВT-51m.

×
Dekhtiarenko Natalia V.

Dekhtiarenko Natalia V.

Доцент; к.с-г.н.

Titova Larysa

Ст.викладач; к.т.н.

Page of teacher

Worked as engineer by the department Industrial Biotechnology NTUU «KPI» since 2006, 2010 - assistant , 2015 – senior lecturer. She performs duties of secretary of Qualifying Bachelor Thesis since 2014, she performs duties head of trade union organization Faculty of Biotechnology and Bioengineering since 2015.

Education. Graduated NTUU «KPI» in 2006, she earned a masters degree in biotechnology, specialty "Industrial Biotechnology". In 2013 she defended her thesis «Biotechnology biomass higher basidiomycetes Coriolus» for the degree of Ph.D., thesis supervisor - candidate of technical sciences (Ph. D. in technic), docent Klechak I.R.

Educational work. She have practical classes of study-unit Genetics I. General Genetics, Plants Anatomy and Physiology, laboratory classes of study-unit Fundamentals genetics and cells engeneering, General Microbiology and Virology, Biology of Cells, Plants Anatomy and Physiology, Fundamentals of Mycology. She supervises Bachelor and Specialist diploma projects.

Research work. Research interests are cultivating higher basidiomycetes and their biological properties. Publications Titova L.O. (Аntonenkо L.О.): 15 articles, 2 patents of Ukraine, 68 abstracts of conferences, 4 methodical instructions.

×
Titova Larysa

Titova Larysa

Ст.викладач; к.т.н.

Dzyhun Larysa

Ст.викладач

Page of teacher

Works on a department since 2001.

The previous place of employment. Worked as an engineer at the department of General and bioorganic chemistry since 1997, then at the department of Industrial biotechnology.

Education. Graduated from National technical university "KPI" in 1999 with a degree in chemical-engineering-technologist on speciality “Biotechnology”.

Educational work. Carries out guidance diploma works and projects of students. Teaches disciplines of "Fundamentals of Mycology", "Fundamentals of Industrial Biotechnology and Pharmacy", "Software for Scientific Research and Industrial Realization in Biotechnologies".

Methodical work. Dzyhun L. carries out the duties of methodist of the department of Industrial biotechnology.

Scientific work. Research interests:

- biotechnology, physiological-biochemical features of higher basidial mushrooms.

Finished postgraduate study at National Academy of Sciences of Ukraine M.G.Holodny Institute of Botany in "Mycology" in 2004

Published 41 scientific and methodical works, of which 26 theses at conferences and congresses, 10 articles and 5 teaching aids.

×
Dzyhun Larysa

Dzyhun Larysa

Ст.викладач

Linovytska Vita M.

Ст.викладач

Page of teacher

I work at the department since 2001.

Previous jobs: since 1997 I work as an engineer, first at the Department of General and Bioorganic Chemistry, and then at the Department of Industrial Biotechnology.

Education. I graduated from the National Technical University "KPI" in 1999, on chemical engineering technologist in the specialty "Biotechnology".

Educational work. I teach of lecture courses "Biotechnology of agricultural production", "Genetic engineering in biotechnology", " Biotechnological Production Engineering І. Normative Support for Biotechnological Production."

I guide of diploma Project of students of bachelors and specialists.

Methodical work. Responsible for the professional work and practice of students in the department. I perform of the duties of the secretary of the EC on the defense of diploma Projects of bachelors, masters and specialists.

Scientific work. My scientific interests are: physiological and biochemical features of basidiomycetes, isolation and study of these biologically active substances and development of biotechnology produce drugs based on them.

In 2005 I finished of graduate school at the Institute of Botany M.G.Holodnogo NAS on specialty "Mycology".

I’m the author of 9 guidelines, 16 articles and 40 abstracts.

×
Linovytska Vita M.

Linovytska Vita M.

Ст.викладач

Polishchuk Valentyna

Асистент

Page of teacher
Works on a department since 2007.

Previous jobs: Worked as an engineer at the department of General and bioorganic chemistry since 1997, then at the department of Industrial biotechnology.

Education. Graduated from National technical university "KPI" in 1999 with a degree in chemical-engineering-technologist on speciality “Biotechnology”.

Educational work. Teaches discipline of “Technology of Microbial Synthesis Products”. Conducts practical and laboratory training “Technology of Microbial Synthesis Products”, "General Biotechnology", "Fundamentals pharmaceutical production", “Biotechnology of Agriculture Production”, "Biotechnology of food production". Supervises diploma projects "bachelor" and "specialist" and conduct their review.

Methodical work. I perform of the duties of the secretary of the EC on the defense of diploma Projects of bachelors, specialists.

Organizational work. Responsible for the department of industrial biotechnology on website of department.

Scientific work. The sphere of scientific interests is biotechnology and physiological and biochemical features of ascomycetes.

Published 16 scientific and methodical works, of which 8 theses at conferences, 4 articles and 4 teaching aids.

×
Polishchuk Valentyna

Polishchuk Valentyna

Асистент

Філоненко Людмила Володимирівна

Завідувач лабораторією

Сторінка викладача
Закінчила в 1978 році Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», здобувши кваліфікацію інженера хіміка-технолога за спеціальністю «хімічна технологія скла і ситалів».

Працювала головним технологом склозаводу, займала інженерні посади у науково-виробничому об’єднанні «Мікропроцесор» (м. Київ).

З 1998 року працює в НТУУ «КПІ», спочатку на кафедрі загальної та біоорганічної хімії ХТФ, а з 2001 року – на кафедрі промислової біотехнології ФБТ завідувачем лабораторіями та асистентом.

Навчальна робота: Здійснює керівництво технологічною та переддипломною практикою. Проводить лабораторні роботи з дисципліни «Теорія і практика біотехнологічного експерименту» та веде курсові роботи з кредитного модулю «Загальна мікробіологія та вірусологія».

Методична робота: Виконує обов’язки секретаря кафедри.

Виховна робота: Куратор групи БТ-41с, БТ-41м.

×
Філоненко Людмила Володимирівна

Філоненко Людмила Володимирівна

Завідувач лабораторією