Тодосійчук Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри, доцент; д.т.н.

Сторінка викладача

Працює на кафедрі з 1993 року.

Освіта: Київський технологічний інститут харчової промисловості, кваліфікація інженер-технолог за спеціальністю “Технологія мікробіологічних виробництв”.

Навчальна робота: викладає курси “Загальна біотехнологія”, “Основи фармацевтичних виробництв”, здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.

Методична робота: є членом науково-методичної комісії університету зі спеціальності „Біотехнології та біоінженерія”, членом Вченої ради факультету та експертної комісії факультету.

Наукова робота: сферою наукових інтересів є дослідження в області біотехнології мікробного синтезу ферментів та антибіотиків, модифікованих біологічно активних речовин, готових форм біопрепаратів. Керує науковою роботою студентів та аспірантів. Під керівництвом Тодосійчук Т.С. у 2009 р. захищена кандидатська дисертація.

Наукове cтажування: Науково-досліднидний інститут вовни м. Аахену (Німеччина, 2002 р.), Біологічний факультет Університету Мінесоти (США, 2005 р.).

Опублікувала більше 100 науково-методичних праць, в тому числі 13 Патентів України.

×
Тодосійчук Тетяна Сергіївна

Тодосійчук Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри, доцент; д.т.н.

Дуган Олексій Мартем'янович

Професор; д.б.н.; науковий керівник кафедри

Сторінка викладача

Працює на кафедрі з 2001 року.
Попередні місця роботи: науковий центр медичної генетики Інституту гігієни і медичної екології АМН України, завідувач лабораторії біоіндикації мутагенів.
Освіта. Закінчив біологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова в 1978 році, отримавши спеціальність біохімік за спеціальністю “мікробіологія”. Науковий ступінь – доктор біологічних наук за спеціальністю “генетика”, вчене звання – професор кафедри промислової біотехнології.
Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “Біологія парфумерно-косметичних засобів”. Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.
Методична робота. Дуган О.М. є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму “Біотехнологія”, приймає участь у розробці нормативних документів з фаху. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д.26.604.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій, а також членом редакційної ради наукових журналів „Наукові вісті КПІ” і „Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології”.
Наукова робота. Сферою наукових інтересів є:
- дослідження в області біотехнології мікробного синтезу альтернативних енергоносіїв і вітамінів;
- розробка пробіотичних препаратів на основі мікроорганізмів роду Lactobacillus
- виявлення і оцінка мутагенної і потенційної канцерогенної активності забруднень довкілля.
Бере участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій.
Керує підготовкою трьох аспірантів.
Опублікував 155 науково-методичних праць, в тому числі є співавтором трьох колективних монографій.

×
Дуган Олексій Мартем'янович

Дуган Олексій Мартем'янович

Професор; д.б.н.; науковий керівник кафедри

Галкін Олександр Юрійович

Професор; д.б.н.

Сторінка викладача
Біографічна довідка.
Народився 1981 року у місті Львові. У 2004 р. з відзнакою закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» здобувши кваліфікацію магістра біотехнології. У 2003-04 рр. працював у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології молодшим науковим співробітником лабораторії моноклональних антитіл. З 2005 року по даний час працює на кафедрі промислової біотехнології НТУУ «КПІ». У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук «Біотехнологія одержання та використання моноклональних антитіл до IgM людини».

Наукові інтереси.
Імунобіотехнологія: отримання моноклональних та рекомбінантних антитіл та створення на їх основі засобів діагностики захворювань людини та тварин й екологічного моніторингу.
Промислова фармація та біофармакологія: дослідження біологічної активності нових фармацевтичних та біологічних препаратів, їх стандартизація та організація виробництва.

Навчально-методична робота.
Викладає курси «Медична біотехнологія», «Розробка біофармацевтичної продукції та організація виробництва», «Біобезпека та біоетика», «Індивідуальний розвиток організмів та основи еволюційної теорії», «Технологія продуктів мікробного синтезу», керує курсовими та дипломними роботами. Є співавтором галузевих стандартів вищої освіти із напряму підготовки «Біотехнологія», а також спеціальності «Промислова біотехнологія». Очолює комісію з біоетики факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ». Науковий доробок складає 111 наукових праць, серед яких 35 статей та 24 патенти.

×
Галкін Олександр Юрійович

Галкін Олександр Юрійович

Професор; д.б.н.

Горчаков Володимир Юрійович

Професор; д.б.н.

Сторінка викладача
У 1970 закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю фізіологія людини і тварин. Кандидатську дисертацію захистив у 1980, докторську – в 1991.

Сферою наукових інтересів є дослідження в області використання продуктів біотехнології з метою покращення здоров’я людини та драг-дизайн пробіотиків, що виконується за допомогою спектрально-динамічного аналізу, та інших методів та інформаційних технологій на основі використання законів обміну природної інформації.

Науковий ступінь – доктор біологічних наук за спеціальністю “фізіологія людини та тварин”.
Навчальна робота. Викладає лекційні курси ”Фізіологія людини та тварин”, “Фізіологія людини з основами валеології”, «Медична біотехнологія» та «Проблемні питання сучасної біотехнології». Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів.

Наукова робота.  Під керівництвом В.Ю. Горчакова захищена 1 кандидатська дисертація.
Опубліковано 94 наукові статті, 1 монографія, 4 авторських свідоцтва, та 3 методичних вказівок.

×
Горчаков Володимир Юрійович

Горчаков Володимир Юрійович

Професор; д.б.н.

Литвинов Григорій Сергійович

Професор; д.ф-м.н.

Сторінка викладача
Закінчив радіофізичний факультет(1967), аспірантуру(1970) Київського університету. Кандидатська дисертація “Влияние экситонных состояний на спектры комбинационного рассеяния света” (1971), у докторській ди-сертації (1993) «Динаміка енергетичних станів ієрархічних структур жи-вого при ускладненні побудови і під дією екологічних факторів» дослі-див енергетичні спектри систем від предбіологічних мономерів, біомак-ромолекул і вірусів до клітин на різних стадіях життєвого циклу та тка-нин вищих організмів під впливом температури, постійного магнітного поля, низькоенергетичних та високоенергетичних випромінювань.

У Київському університеті: доцент кафедри вірусології біологічно-го факультету (1978–1990). Викладав спецкурси: “Біофізика вірусів”, “Молекулярна біологія вірусів”, “Генетика вірусів”, “Фізичні методи в мікробіології”, “Основи бактеріофагії”. “Фізичні методи досліджень вірусів”, “Основи наукових досліджень”.

У 1990-1994р.р. –директор Інституту фізики живого в Міжгалузе-вому науково-інженерному центрі «Відгук» при КМ України; 1994-1995 - завідувач відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН Ук-раїни; 1995-1998 р.р. –на посаді професора Національного технічного університету «КПІ»; 1998-2004р.р. - професор(звання з 2001), учений секретар Національної академії державного управління, завідувач кафе-дри інформатизації державного управління; 2004-2009р.р. –ректор Міжнародного університету фінансів(Київ), з 2009р. до даного часу-професор факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Автор понад 250 наукових праць у провідних вітчизняних і зару-біжних виданнях, зокрема: Проявление экситонных состояний в спекрах спонтанного комбинационного рассеяния : Современные проблемы оп-тики и ядерной физики. К. 1974; Infrared absorption spectra peculiariies of biological systems: Recent developments in molecular spectroscopy, 1988; Инфракрасные спектры фитовирусов и их молекулярных компонентов. Биополимеры и клетка,1991; Non-linear optical properties of biomolecules and biocrystals under weak electromagnetic field, SPIE(USA), 1993; Coher-ent macroscopic changes in blood plasma under mm-wave irradiation. Elec-tromagnetobilogy (USA), 1995; Адсорбция глицина углеродными нано-трубками. Докл. НАНУ, 2012; Аналіз мікрофлори с/г птиці, Біотехноло-гія, 2014.

Викладав у зарубіжних університетах – Університет провінції Бри-танська Колумбія(м.Вікторія, Канада), Делхаузі Університет(Нова Шот-ландія, м. Галіфакс, Канада)

Коло наукових інтересів – молекулярна біотехнологія, молекуляр-на біологія, молекулярна вірусологія, екологія, логіко-методологічні за-сади біології.

Фахівець університетської освіти у галузях молекулярної біології, вірусології, біотехнології, екології, методології та організації наукових досліджень, науково-технічної та екологічної політики.

×
Литвинов Григорій Сергійович

Литвинов Григорій Сергійович

Професор; д.ф-м.н.

Клечак Інна Рішардівна

Доцент; к.т.н.

Сторінка викладача

Працює на кафедрі  з 1996 року.

Попередні місця роботи:  Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, Інститут винограду та вина «Магарач» УААН.

Освіта. Закінчила біологічний факультет Київського державного університету  ім. Т.Г. Шевченка в 1985 році, отримавши кваліфікацію “Біолог-генетик. Викладач біології та хімії”, аспірантуру та докторантуру Інституту винограду та вина «Магарач» УААН.

Науковий ступінь – кандидат технічних наук за спеціальністю “Біотехнологія”,  вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота.  Читає лекційні курси “Генетика”,  "Основи генетичної та клітинної інженерії". Проводить практичні та лабораторні заняття з вказаних дисциплін,  здійснює керівництво дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Методична робота. Клечак І.Р.  – заступник завідувача кафедри, член науково-методичної комісії університету зі спеціальності „Біотехнології та біоінженерія”, член Вченої ради факультету.

Наукова робота.

Під керівництвом Клечак І.Р. захищено 2 кандидатські дисертації, здійснюється керівництво аспірантами.

Клечак І.Р. є автором більш,  ніж 100 наукових праць (в т.ч. 13 авторських свідоцтв на винаходи, 1 монографії) та 13 навчально-методичних праць, розробник Державних стандартів  вищої освіти напряму «Біотехнологія».

×
Клечак Інна Рішардівна

Клечак Інна Рішардівна

Доцент; к.т.н.

Орябінська Лариса Борисівна

Доцент; к.б.н.

Сторінка викладача

Заступник декана ФБТ з наукової роботи

Працює на кафедрі  промислової біотехнології з 1994 року.

Освіта. Закінчила кафедру мікробіології біологічного факультету Дніпропетровського державного університету. Науковий ступінь – кандидат біологічних наук за спеціальністю «Мікробіологія», вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Загальна мікробіологія та вірусологія”, «Біотехнологія антибіотиків». Проводить лабораторні заняття з курсу «Загальна мікробіологія та вірусологія». Здійснює керування дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Наукова робота. Орябінська Л.Б. входить до Вченої Ради факультету. Сферою наукових інтересів є розробка поліштамових пробіотиків нового покоління. Бере участь у роботі міжнародних наукових проектів. Є керівником НДР «Розробка технології нового поліштамового пробіотику на основі молочнокислих бактерій р.Lactobacillus». Проходила наукове стажування у 2012 році у National Institute of Technology Karnataka, Mangalore (India). Має понад 130 науково-методичних праць в тому числі - монографії, патенти, статті.

×
Орябінська Лариса Борисівна

Орябінська Лариса Борисівна

Доцент; к.б.н.

Жолнер Лілія Григорівна

Доцент; к.б.н.

Сторінка викладача

Попередні місця роботи. З 1977р. по 1991р. працювала у відділі біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології НАН України. З 2002р. по 2004р. працювала на факультеті менеджменту Академії муніципального управління, де під час роботи обіймала посаду заступника декана з навчально- методичної роботи. З 2005р. знову працює в НТУУ ”КПІ” на кафедрі промислової біотехнології. Під час роботи на кафедрі виконувала обов’язки заступника декана ФБТ з заочної форми навчання, заступника декана з навчально-виховної роботи та заступника декана з навчально-організаційної роботи.

Освіта. Закінчила у 1977р. Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю “Технологія хлібопекарного, макаронного та кондитерського виробництва”. У 1989р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Літичні ферменти деяких термофільних бацил” та одержала вчений ступінь кандидата біологічних наук.

Навчально-методична робота. Викладає предмети: “Біологія клітини”, “Загальна імунологія” та “Біотехнологія харчових виробництв” та здійснює методичне забезпечення цих предметів. Керує дипломними та магістерськими роботами студентів.

Науково-дослідна робота. Здійснює керівництво гуртком, основним напрямом дослідження якого являється напрям: «Термофільні спорові бактерії роду Bacillus та можливості їх використання в біотехнології», студенти в науковому гуртку працюють над темою „Протеолітичні та амілолітичні ферменти термофільних спорових бактерій роду Bacillus”.

Опубліковано 86 наукових робіт, з них одне авторське свідоцтво, 2 патенти та 9 методичних посібників.

Організаційно-виховна робота. Жолнер Л.Г. є куратором групи БТ-21.

Жолнер Л.Г. відповідає на кафедрі за проведення виробничої практики на третьому курсі, переддипломних практик на четвертому та п’ятому курсах і науково-дослідної практики магістрів.

×
Жолнер Лілія Григорівна

Жолнер Лілія Григорівна

Доцент; к.б.н.

Богдан Тетяна Зиновіївна

Доцент; к.б.н.

Сторінка викладача
Працює на кафедрі з 2001року.
Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, отримавши кваліфікацію “Біолог-фізіолог. Викладач біології та хімії” та аспірантуру Інституту Фізіології рослин та генетики АН УРСР. Попереднє місце роботи: Інститут Фізіології рослин та генетики АН УРСР.

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук за спеціальністю “Фізіологія рослин”, вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.

Навчальна робота. Читає лекційні курси «Анатомія та фізіологія рослин». Проводить практичні та лабораторні заняття з вказаних дисциплін. Здійснює керування дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів, роботою студентського гуртка.

Наукова робота. Богдан Т.З. є автором понад 70 наукових праць (в т.ч. монографії, авторських свідоцтв на винаходи, навчально-методичних праць)

×
Богдан Тетяна Зиновіївна

Богдан Тетяна Зиновіївна

Доцент; к.б.н.

Дехтяренко Наталія Віталіївна

Доцент; к.с-г.н.

Сторінка викладача

Працює на кафедрі з 2001 року.

Освіта. Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», отримавши кваліфікацію інженер-технолог за спеціальністю «Біотехнологія» (диплом магістра).

У 2009 році у спеціалізованій вченій раді Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості відбору пробіотичних культур роду Lactobacillus для створення препаратів і продуктів різного призначення» за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія».

Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю «Біотехнологія», вчене звання – доцент кафедри промислової біотехнології.

Навчально-методична робота. Викладає лекційні курси «Промислова ензимологія», «Екологічна економіка». Проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Промислова ензимологія», «Екологічна економіка», «Біологія клітини», «Загальна біотехнологія», «Основи наукових досліджень», «Анатомія та фізіологія рослин», «Біологія парфумерно-косметичних засобів».

Здійснює керівництво дипломними проектами ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та проводить їх рецензування. Є членом Екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів ОКР «бакалавр».

Підготувала навчальні й робочі програми з дисциплін «Промислова ензимологія», «Екологічна економіка», «Біологія парфумерно-косметичних засобів», «Основи наукових досліджень» та 5 навчально-методичних праць.

Науково-інноваційна робота. Основні напрямки наукових досліджень: біотехнологія продуцентів ферментних препаратів та пробіотиків.
Результати науково-методичної, дослідницької і освітньої роботи опубліковані у 82 працях.

Організаційно-виховна робота. Виконує обов’язки заступника декана ФБТ з міжнародних зв’язків. Відповідальна на кафедрі промислової біотехнології за працевлаштування випускників. Виконує обов’язки секретаря кваліфікаційної комісії Вченої ради факультету біотехнології і біотехніки для підготовки матеріалів щодо проведення конкурсів на обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників факультету. Куратор навчальних груп БТ-61, БТ-51м.

×
Дехтяренко Наталія Віталіївна

Дехтяренко Наталія Віталіївна

Доцент; к.с-г.н.

Тітова Лариса Олександрівна

Ст.викладач; к.т.н.

Сторінка викладача

Працює на кафедрі з 2006 року на посаді інженера кафедри промислової біотехнології НТУУ «КПІ», з 2010 року - асистентом цієї ж кафедри, з 2015 року – старшим викладачем,  з 2014 року виконує обов’язки секретаря ЕК освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», з 2015 року виконує обов’язки голови профбюро факультету біотехнології і біотехніки.

Освіта. Закінчила Національний технічний університет України „КПІ” в 2006 році, здобула кваліфікацію магістр з біотехнології за спеціальністю „Промислова біотехнологія”. У 2013 р. під керівництвом к.т.н., доцента Клечак І.Р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus».

Навчальна робота. Проводить практичні заняття з дисциплін “Генетика-1. Загальна генетика”, “Анатомія та фізіологія рослин”, лабораторні роботи з дисциплін “Основи генетичної та клітинної інженерії”, “Загальна мікробіологія та вірусологія”, “Біологія клітини”, “Анатомія та фізіологія рослин”, “Основи мікології”. Здійснює керівництво дипломними проектами бакалаврів, спеціалістів.

Наукова робота. Сферою наукових інтересів є культивування вищих базидіальних грибів та їх біологічні властивості. Науковий доробок Тітової Л.О. (Антоненко Л.О.) складає 15 статей, 2 патенти України, 68 тез доповідей конференцій, 4 методичні вказівки.

×
Тітова Лариса Олександрівна

Тітова Лариса Олександрівна

Ст.викладач; к.т.н.

Дзигун Лариса Петрівна

Ст.викладач

Сторінка викладача
Працює на кафедрі з 2001 року.

Попередні місця роботи: З 1997 року працювала на інженерних посадах спочатку на кафедрі загальної та біоорганічної хімії, потім на кафедрі промислової біотехнології.

Освіта. Закінчила Національний технічний університет „КПІ” в 1999 році, отримавши кваліфікацію інженер-хімік-технолог за спеціальністю „Біотехнологія”.

Навчальна робота. Здійснює керівництво дипломними роботами та проектами студентів. Викладає курси «Основи мікології», «Основи промислової біотехнології та фармації», «Програмне забезпечення наукових досліджень та промислова реалізація біотехнологій».

Методична робота. Дзигун Л.П. виконує обов’язки методиста кафедри промислової біотехнології.

Наукова робота. Сферою наукових інтересів є:

- біотехнологія та фізіолого-біохімічні особливості вищих базидіальних грибів.

У 2004 році закінчила аспірантуру на базі Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України за спеціальністю „Мікологія”.

Опублікувала 41 науково-методичну працю, з них 26 тез доповідей на конференціях і конгресах та 10 статей, а також 5 навчально-методичних посібника.

×
Дзигун Лариса Петрівна

Дзигун Лариса Петрівна

Ст.викладач

Ліновицька Віта Михайлівна

Ст.викладач

Сторінка викладача
Працює на кафедрі з 2001 року.

Попередні місця роботи: з 1997 року працювала на інженерних посадах спочатку на кафедрі загальної та біоорганічної хімії, потім на кафедрі промислової біотехнології.

Освіта. Закінчила Національний технічний університет „КПІ” в 1999 році, отримавши кваліфікацію інженер-хімік-технолог за спеціальністю „Біотехнологія” .

Навчальна робота. Викладає лекційні курси “Біотехнологія сільськогосподарських виробництв”, “Генетична інженерія в біотехнології“, “Проектування біотехнологічних виробництв-1. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв”. Здійснює керівництво дипломними роботами та проектами студентів бакалаврів та спеціалістів.

Методична робота. Відповідальна за профорієнтаційну роботу та практики студентів на кафедрі. Виконує обов’язки секретаря ЕК на захистах студентів магістрів та спеціалістів.

Наукова робота. Сферою наукових інтересів є: фізіолого-біохімічні особливості базидіальних грибів, виділення та дослідження БАР з них та розробка біотехнологій отримання препаратів на їх основі.

У 2005 році закінчила аспірантуру на базі Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України за спеціальністю „Мікологія”.

Є автором 9 методичних вказівок, 16 статей та більш ніж 40 тез.

×
Ліновицька Віта Михайлівна

Ліновицька Віта Михайлівна

Ст.викладач

Поліщук Валентина Юріївна

Асистент

Сторінка викладача
Працює на кафедрі з 2007 року.

Попередні місця роботи: З 1999 року працювала на інженерних посадах спочатку на кафедрі загальної та біоорганічної хімії хіміко-технологічного факультету, потім на кафедрі промислової біотехнології.

Освіта. Закінчила Національний технічний університет України „КПІ” в 1999 році, отримавши кваліфікацію інженер-хімік-технолог за спеціальністю „Біотехнологія”.

Навчальна робота. Викладає лекційний курс «Технологія продуктів мікробного синтезу». Веде практичні заняття з курсу “Біотехнологія харчових виробництв”, лабораторні заняття з курсів “Загальна біотехнологія”, “Основи фармацевтичних виробництв”, “Біотехнологія сільсько-господарських виробництв”, “Біотехнологія харчових виробництв”, “Технологія продуктів мікробного синтезу”. Здійснює керівництво дипломними проектами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст» та проводить їх рецензування. Керує практиками студентів.

Методична робота. В.Ю.Поліщук є секретарем державних екзаменаційних комісій освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст».

Організаційна робота. Відповідальна на кафедрі промислової біотехнології за сайт кафедри.

Наукова робота. Сферою наукових інтересів є фізіолого-біохімічні особливості та біотехнологія аскоміцетів.

Опублікувала 16 науково-методичних праць, з них 8 тез доповідей на конференціях та 4 статті, а також 4 навчально-методичних посібника.

×
Поліщук Валентина Юріївна

Поліщук Валентина Юріївна

Асистент

Філоненко Людмила Володимирівна

Завідувач лабораторією

Сторінка викладача
Закінчила в 1978 році Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», здобувши кваліфікацію інженера хіміка-технолога за спеціальністю «хімічна технологія скла і ситалів».

Працювала головним технологом склозаводу, займала інженерні посади у науково-виробничому об’єднанні «Мікропроцесор» (м. Київ).

З 1998 року працює в НТУУ «КПІ», спочатку на кафедрі загальної та біоорганічної хімії ХТФ, а з 2001 року – на кафедрі промислової біотехнології ФБТ завідувачем лабораторіями та асистентом.

Навчальна робота: Здійснює керівництво технологічною та переддипломною практикою. Проводить лабораторні роботи з дисципліни «Теорія і практика біотехнологічного експерименту» та веде курсові роботи з кредитного модулю «Загальна мікробіологія та вірусологія».

Методична робота: Виконує обов’язки секретаря кафедри.

Виховна робота: Куратор групи БТ-41с, БТ-41м.

×
Філоненко Людмила Володимирівна

Філоненко Людмила Володимирівна

Завідувач лабораторією