посада: доцент кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: к.б.н.

вчене звання: –

освіта:  в 1977р. закінчила Київський інститут харчової промисловості по спеціальності технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв, присвоєна кваліфікація інженера-технолога.

У 1989р. році захистила дисертацію на тему «Литические ферменты термофильных споровых бактерий» та отримала ступінь к.б.н. за рішенням Ради в Інституті мікробіології и вірусології ім.Д.К.Заболотного АН УССР від 15.03.1989р. ( диплом БЛ № 021891) за спеціальністю 091 Біологія  ( 03.00.07 – мікробіологія).

Контакти:

e-mail: zholner55@gmail.com

 Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Біологія клітини» (лекції, практичні)
 • «Біотехнологія харчових виробництв» (лекції)
 • «Загальна імунологія» (лекції, практичні)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів
 • здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою
 • здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

Освітній рівень «доктор філософії»:

Методична робота

 • Відповідальна за проведення переддипломної, науково-дослідної практики студентів, педагогічної практики аспірантів.
 • Є співавтором навчальних посібників та методичних вказівок
 1. Жолнер Л. Г., Ліновицька В.М., Івахненко Ж.М. Біологія клітини: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 0929 –Біотехнологія К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – 24 с.
 2. Біотехнологія харчових виробництв: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / Уклад.: Л. Г. Жолнер, В. М. Ліновицька, Ж.М. Івахненко. К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.
 3. Загальна імунологія : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму підготов. 6.051401 “Біотехнологія” / Уклад.: Л.Г.Жолнер, Н.В.Дехтяренко, О.Ю.Галкін та ін. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 28 с.
 4. Методичні вказівки до проходження науково-дослідної практики студентами VІ курсу спеціальності 8.05140101 – промислова біотехнологія / Уклад.: Жолнер Л.Г., Дуган О.М., Ліновицька В.М. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2013. – 20 С.
 5. Жолнер Л.Г. Біологія клітини : Лабораторний практикум / Л. Г. Жолнер, Н. В. Дехтяренко, В. М. Ліновицька. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 52 с.

Наукова робота

Профіль ORCID ID: https://orcid.org/0000 – 0002 – 2151 – 6407

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ljimGSAAAAJ

Сферою наукових інтересів є:

1.Створення живої культуральної протиротавірусної вакцини на основі  виділеного від людини та адаптованого до умов культивуваня в культурі клітин штаму ротавірусу.

 1. Вивчення позаклітинних гідролітичних ферментів термофільних спорових бактерій.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

ФБТ 02/2017 «Біотехнологія мікробних ферментів» (керівник ініціативної науково-дослідної теми)

Є автором понад 30 статей та більш ніж 50 тез. В тому числі:

 1. Соловйов С.О., Трохименко О.П., Жолнер Л.Г., Шульга О.А. Особливості біотехнології виділення рота вірусів людини в культурі клітин та іх адаптація до умов культивування Наукові  вісті НТУУ „КПІ”.- 2009.-№4.- С.112-117.
 2. Соловйов С.О., Жолнер Л.Г., ОбертинськаО.В. Трохименко О.П. Адаптація до умов культивування in vitro рота вірусів людини G1  та  G2-генотитів, виділених на території Украіни. Наукові  вісті НТУУ „КПІ”.- 2010.-№3.- С.33-37.
 3. ТрохименкоО.Т., Жолнер Л.Г., Куцаев П.В., Куцик В.М.. Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини //Наукові вісті НТУУ „КПІ”.-2011.- №3.- с.98-104.
 4. Шаверський А.А.,Степаненко А.І., Жолнер Л.Г.,Поліщук С.С., Моргун Б.В. Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 та LOX-1 ячменю, пов”язаних із пивоварними характеристиками зерна. // Наукові вісті НТУУ КПІ. – 2014.- №3.- С.88-94.
 5. Шемендюк О.В., Жолнер Л.Г., ЖолобакН.М. Співак М.Я. Антивірусна та інтарфероніндукуюча дія аміноетоксидифенілів.// «Наукові вісті НТУУ «КПІ».-2014.- №3. – С.88 – 94.
 6. БогунТ.А., Жолнер Л.Г., Т.І.Бикова Т.І. , Жолобак Н.М., Н.М. Співак М.Я.Антивірусна та інтерфероніндукуюча активність нових сполук – похідних індолохіноксаліну .// «Наукові вісті НТУУ «КПІ».-2016.- №3(107). – С 7. – 12.

Підвищення кваліфікації, стажування

1.«Текстові документи, електронні таблиці, презентації у роботі викладача». Свідоцтво про підвищення кваліфікації12СПК 507183. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ”. Термін проведення: 08.04.2008 – 15.05.2008р.

2.«Створення електронного портфоліо на основі персонального сайту». Свідоцтво про підвищення кваліфікації12СПК 951436. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ”. Термін проведення: 12.03.2013 – 19.04.2013р.

3.«Використання системи «Електронний кампус» НТУУ «КПІ» у навчаньній, методичній, науковій діяльності», (спеціальність «Педагогіка вищої коли»). Сертифікат № ТР №3288; Український інститут інформаційних технологій в освіті. Національний Технічний Університет України «КПІ». Термін проведення: 14.01-23.01.2013 р.

4.«Використання розширених сервісів Gool для навчальної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК 02070921/ 005622-20. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ”. Термін проведення: 13.04.2020 – 21.05.2020р.

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

п.8: виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника наукової теми (проекту)

ФБТ 02/2017 «Біотехнологія мікробних ферментів»

п.12: наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Письменна М.О.,Жолнер Л.Г. Структура та функції дифтерійного токсину ТА HB-EGF // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 21 квітня 2017) [Текст]  / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – с.58
 2. Деревянко Ю.С., Жолнер Л.Г., Дехтяренко Н.В. Перспективи використання пробіотиків в клінічній практиці. // Сучасні тенденції розвитку науки (частина ІІ): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 березня 2017 року. – Київ. : МЦНД, 2017. – С.7.
 3. Корнєва О.М., Жолнер Л.Г. Перспективи використання β- каротину в якості антиоксиданта у харчовій промисловост і«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – с.45
 4. Бідюк В.О., Жолнер Л.Г., Жолобак Н.М. Спектрофотометричний аналіз взаємодії тилорону гідрохлориду з поліуридиновою кислотою. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – с.36
 5. Шевченко К.В., Жолнер Л.Г. Перспективні біотехнології отримання рекомбінантних форм інсуліну. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – с.107

 

п.15 участь у журі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Всеукраїнська олімпіада з біології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для школярів, 2018 та 2019 рік