Згідно державного класифікатора професій випускники освітньої програми “Біотехнології” можуть працювати майстрами, технологами, інженерами, науковими співробітниками, начальниками відділів, цехів, лабораторій, фахівцями, біотехнологами, мікробіологами, біологами, генетиками, бактеріологами, хіміками, біохіміками, фармакологами, викладачами, біофізиками.

4sitescheme

Майбутні науковці та дослідники – випускники кафедри отримують здатності до планування, проведення та аналізу експерименту; аналітичного огляду інформації; оптимізації та удосконалення заданих процесів; застосування сучасних методів дослідження та комп’ютерних програм обробки даних; використання типового лабораторного обладнання та приладів. Всі вказанні навички вони можуть реалізовувати в таких наукових напрямках як біотехнологія, біохімія, мікробіологія, загальна хімія, фармація, генетична інженерія тощо.

Практичні навички аналізу випускники кафедри отримують в процесі навчання при виконанні лабораторних робіт з фахових дисциплін на кафедрі, а також на базі провідних інститутів галузі. Виконання дипломних робіт та магістерських досліджень дає змогу закріпити теоретичні знання та набути здатності до самостійної наукової роботи.

До основних провідних інститутів галузі, з якими співпрацює кафедра в рамках проведення науково-дослідної практики студентів та виконання магістерських дисертацій, належать

 • Інститут  молекулярної біології і генетики НАНУ,
 • Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ,
 • Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е.Кавецького НАНУ,
 • Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського АМНУ,
 • Інститут мікробіології та вірусології ім.Д.Н.Заболотного НАНУ,
 • Інститут розведення і генетики тварин УААН,
 • Інститут фармакології та токсикології АМНУ,
 • Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ,
 • Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.

lab_vipusk

На сьогоднішній день десятки випускників кафедри працюють у вищевказаних наукових установах та різних аналітичних лабораторіях.

vipusk_rabМайбутні інженери та технологи – випускники кафедри здатні проєктувати біотехнологічні та фармацевтичні виробництва, розробляти нормативно – технічну документацію,  керувати технологічним процесом , експлуатувати діюче біотехнологічне обладнання на виробництві, проводити контроль якості сировини, допоміжних матеріалів і продукції біотехнологічних, мікробіологічних, харчових, хіміко-фармацевтичних виробництв тощо.

Теоретичні знання з фахових та інженерних дисциплін студенти закріплюють на виробничій практиці в технологічних та конструкторських відділах, заводських лабораторіях провідних підприємств галузі таких,  де надалі отримують запрошення на роботу:

 • АТЗТ НВК “ДіапрофМед”,
 • ВАТ “Фармак”,
 • “Артеріум”,
 • ЗАТ “Біофарма”,
 • ЗАТ “Індар”,
 • ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”,
 • ЗАТ “Київський вітамінний завод”,
 • ЗАТ “Оболонь”,
 • ТОВ “Фарма Старт”.

Основними професійними знаннями та навичками, якими володіють випускники є:

 • розробка нових або (та) удосконалення існуючих біотехнологічних процесів для підприємств біотехнологічної, мікробіологічної, харчової, хіміко-фармацевтичної промисловості;
 • підготовка, проведення та контроль біотехнологічного виробництва;
 • технологічна оцінка та контроль існуючих біотехнологій, розробка нових, спрямованих на дотримання норм охорони праці, покращення стану довкілля та покращення умов праці робітників;
 • проведення експериментальних випробувань та валідації нового обладнання.

Майбутні організатори та управлінці – випускники кафедри здатні до управління системою організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів на підприємствах та в організаціях біотехнологічного, мікробіологічного, харчового, хіміко-фармацевтичного профілю.

2

Бакалаври та магістри кафедри мають навички проведення аналізу науково-технічної літератури  щодо нових технологій та обладнання; розробки та складання різних видів нормативної та технологічної документації (технологічних інструкцій, рекомендацій, звітів тощо); володіють засадами та організаційно-методичними основами формування та функціонування системи маркетингу на біотехнологічному та фармацевтичному підприємстві.

Вивчаючи поряд з фаховими такі дисципліни як «Основи підприємницва», «Маркетинг» та інші, студенти кафедри набувають знань, які з успіхом можуть бути використані в установах та фірмах, що займаються реалізацією приладів, матеріалів, технологій для біотехнологічної та фармацевтичної галузі.

На більшості вищезгаданих підприємств на інженерних та керівних посадах працюють  десятки випускників кафедри, а у значній частині перерахованих наукових закладів багато з випускників спеціальності вже здобули наукові ступені та стали науковими співробітниками. Місцями роботи наших випускників є установи різних форм власності – державні, акціонерні, приватні.