АНОТАЦІЇ

магістерських дисертацій студентів 6 курсу, групи БТ-51м

спеціальності 8.05140101 – промислова біотехнологія

№ з/п ПІБ студента Назва дипломної роботи Прізвище, ініціали керівника 
1. Бодня Ольга Василівна Розробка антибактеріального препарату на основі Данофлоксацину у формі розчину для ін’єкцій Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Дуган О.М.
2. Венгловська Анна Сергіївна Створення трансгенних рослин-продуцентів для накопичення рекомбінантних вакцинних антигенів Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Горчаков В.Ю.
3. Граніна Анастасія Костянтинівна Особливості біотехнологій отримання композитів для пероральної імунізації на основі полімерних часток з рекомбінантним дифтерійним токсином Професор кафедри пром. біотехнології, д.ф.-м.н., Литвинов Г.С.
4. Гуцол Ольга Валеріївна Удосконалення біотехнології видалення заліза і марганцю у процесі очищення підземних вод Доцент кафедри пром. біотехнології, к.т.н., Клечак І.Р.
5. Кравченко Олена Вадимівна Розробка способу одержання поліклональних антитіл до колагену Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Орябінська Л.Б.
6. Кузнець Дмитро Олегович Вдосконалення методу отримання рекомбінантного інсуліну пролонгованої дії на оcнові метилотрофних дріжджів Pichia pastoris Доцент кафедри пром. біотехнології, к.б.н., Жолнер Л.Г.
7. Кузьмінська Ірина Ігорівна Розробка ветеринарного препарату на основі біостабільних похідних гетероциклів пептидної природи Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Дуган О.М.
8. Молочко Марина Вікторівна Розробка способу одержання протипухлинного антибіотика ландоміцину А Доцент кафедри пром. біотехнології, д.т.н., Тодосійчук Т.С.
9. Мохнач Юлія Сергіївна Удосконалення біотехнології нітрифікації та денітрифікації в процесі очищення міських стічних вод Доцент кафедри пром. біотехнології, к.т.н., Клечак І.Р.
10. Романюк Олександр Вікторович Вплив низькомолекулярних гетероциклічних сполук – похідних піразолтриазинонів на ріст та розвиток рослин Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Горчаков В.Ю.
11. Фесюк Олена Володимирівна Виділення та розробка методів очищення рекомбінантних білків рослинних клітин Daucus carota Професор кафедри пром. біотехнології, д.б.н., Горчаков В.Ю.
12. Яікова Маргарита Юріївна Вплив синтетичних і природних стимуляторів на розвиток рослин Професор кафедри пром. біотехнології, д.ф.-м.н., Литвинов Г.С.