Освітньо-наукова програма “Біотехнології”

Освітньо-наукова програма “Біотехнології” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Освітньо – наукова програма “Прикладна біологія”

Освітньо-наукова програма “Прикладна біологія” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Вступ до аспірантури на  спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія та 091 Біологія та біохімія  проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія та біохімія, спеціальність 091 -Біологія

галузь знань 16-Хімічна інженерія та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія_

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

галузь знань 09-Біологія та біохімія, спеціальність 091-Біологія

галузь знань 16-Хімічна інженерія та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія 

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 Про умови прийому до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.