Практика

для студентів VІ курсу

спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія, освітня програма “Біотехнології”

Практика для студентів 2 курсу освітнього рівня «магістр» є частиною навчального процесу, що дає можливість закріпити здобуті теоретичні знання та одержати практичну підготовку на підприємствах галузі. Також є можливим проходження практики в науково-дослідних установах.

Практика є завершальним етапом підготовки магістрів. В ході практики студенти опрацьовують технологію виробництва певного біотехнологічного продукту, отримують знання з організації, планування та управління виробництвом на підприємствах галузі готуючись до виконання дипломного проекту або виконують науково-дослідну роботу, яка є основою дипломної роботи за фахом.

Метою практики здобувачів є вивчення виробництва певного продукту включаючи технологію, економічні показники та заходи з безпеки праці, що є необхідним для написання дипломного проекту або виконання експериментальних досліджень та аналіз їх результатів для написання дипломної роботи.

Протягом практики на підприємстві майбутні магістри:

 • знайомляться з організацією та структурою підприємства галузі, основними техніко-економічними показниками його діяльності, асортиментом продукції, що випускається;
 • вивчають технологію виробництва певного виду продукції;
 • вивчають склад і умови технічної експлуатації основного технологічного обладнання, транспортних устаткувань, тепло-, повітре- і енергопостачання,
 • отримують практичний досвід користування нормативно-технічною документацією;
 • вивчають питання охорони праці і навколишнього середовища, пожежної безпеки і виконуваними роботами робітників основних технологічних цехів, спеціалістів цехових лабораторій;
 • отримують практичний досвід обслуговування основного технологічного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів.
 • збирають та узагальнюють у вигляді звіту дані для виконання дипломного проекту.

Протягом практики в науково-дослідній установі майбутні спеціалісти:

 • знайомляться з організацією та структурою науково-дослідної установи;
 • отримують та поглиблюють теоретичні знання та досвід практичної науково-дослідної роботи;
 • вивчають методи та отримують практичні навички роботи та обслуговування приладів і устаткування в науково-дослідних лабораторіях;
 • набувають практичних навичок роботи з біологічними об’єктами;
 • збирають та узагальнюють у вигляді звіту експериментальні дані для виконання дипломної роботи.