З наказом про затвердження положення про кафедру можна ознайомитись за посиланням.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КАФЕДРУ ПРОМИСЛОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОФАРМАЦІЇ

ФАКУЛЬТЕТУ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра промислової біотехнології та біофармації (далі –  кафедра)– це базовий структурний підрозділ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що здійснює освітню, методичну й наукову діяльність за певною спеціальністю чи групою спеціальностей.

1.2. Кафедра у своїй діяльності  підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів, докторів філософії однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і має «наукову школу» зі здобутками в проведенні науково-інноваційної, науково-дослідної, науково-технічної й науково-методичної діяльності та підготовці кадрів вищої кваліфікації.

1.3. Кафедра входить до складу факультету біотехнології і біотехніки (далі – ФБТ). Штат кафедри складається з науково-педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, докторантів, аспірантів тощо.

1.4. Проєкт штатного розпису кафедри погоджується департаментом економіки та фінансів і затверджується ректором в установленому порядку за поданням декана ФБТ.

1.5. У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського  і цим Положенням.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

2.1. Основними завданнями кафедри є:

у навчальній роботі:

2.2. організація й проведення освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти (далі – РВО) та формами навчання з навчальних дисциплін кафедри відповідно до робочих навчальних планів і робочих програм кредитного модулю (далі – КМ);

2.3. забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти й нормативних документів з організації навчального процесу;

2.4. удосконалення змісту навчання з врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології й виробництва;

2.5. впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання (зокрема змішаної форми навчання);

2.6. удосконалення методів оцінювання результатів навчання, проведення заліків, екзаменів і випускної атестації здобувачів вищої освіти; участь у проведенні ректорського контролю;

2.7.організація й проведення практик і виконання кваліфікаційних робіт;

2.8. організація й проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти, забезпечення ефективної роботи екзаменаційних комісій;

2.9. організація й проведення вступних випробувань на навчання за другим (магістерським) і третім (освітньо-науковим) РВО;

2.10. проведення заходів щодо запобігання випадків плагіату;

у методичній роботі:

2.11. розроблення освітніх програм, навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей за всіма РВО;

2.12. розроблення програм навчальних дисциплін, робочих програм КМ, програм (робочих програм) практик;

2.13. розроблення тематики курсових проєктів, курсових робіт, кваліфікаційних робіт;

2.14. розроблення тематики наукових досліджень магістрів і аспірантів та тем дисертацій;

2.15. розроблення й видання підручників, навчальних посібників, практикумів, рекомендацій до вивчення КМ, виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;

2.16. розроблення засобів діагностики результатів навчання;

2.17. розроблення й впровадження в навчальний процес нових іудосконалення наявних лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів, технічних засобів навчання, активних зразків, наочного обладнання, пакетів прикладних програм;

2.18. рецензування й експертиза навчально-методичних матеріалів;

2.19. проведення експертизи конкурсних кваліфікаційних робіт;

2.20. проведення методичних семінарів та інших заходів щодо впровадження нових технологій навчання й підвищення педагогічної майстерності викладачів;

2.21. участь у розробленні й своєчасному переробленні інформаційних пакетів факультетів;

у науково-інноваційній роботі:

2.22. організація й підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів, зокрема іноземних громадян, надання рекомендацій до вступу до аспірантури та докторантури тощо, призначення наукового консультанта у встановленому порядку;

2.23. обговорення й висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;

2.24. організація й створення умов для проведення Науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи (далі – НДДКР) за профілем кафедри (підготовка матеріалів на отримання фінансування, тендерних пропозицій на виконання робіт);

2.25. проведення фундаментальних досліджень і розробок задержбюджетною тематикою, проведення розробок та досліджень за заявками підприємств (організацій), за державними програмами й замовленнямиміністерств і відомств; виконання робіт за міжнародними контрактами;проведення пошукових (ініціативних) досліджень; розроблення стартап-проєктів; підготовка інноваційних проєктів і розробок для науковогопарку «Київська політехніка»;

2.26. інжиніринг і організація маркетингу, просування на ринки результатів виконання НДДКР; висунення робіт на Державну премію України в галузі науки і техніки; впровадження результатів розробок у виробництво й навчальний процес; підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, підготовка ліцензій до продажу;

2.27. підготовка й видання монографій, стандартів, наукових журналів, статей тощо; сертифікація електронних публікацій;

2.28. експертиза / рецензування: НДДКР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей тощо, опонування дисертацій;

2.29. організація, проведення й участь у (всеукраїнських, університетських) наукових семінарах, конференціях, виставках (вітчизняних, наукового парку);

2.30. створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у: виконанні НДДКР, студентських наукових гуртках, конструкторських бюро, наукових конференціях, семінарах; підготовка студентів до участі в міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах стартап-проєктів; організація участі магістерських робіт у конкурсах університету й Всеукраїнських конкурсах студентських НДР);

2.31. ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології;

в організаційній роботі:

2.32. формування кадрового складу й штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів;

2.33. формування розкладу занять спільно з деканатом факультету;

2.34. створення умов для професійного росту НПП і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному й фізичному розвитку;

2.35. організація й контроль проведення занять і практик науково-педагогічними працівниками кафедри;

2.36. встановлення творчих зв’язків із вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами й організаціями незалежно від форм власності (зокрема з іноземними);

2.37. сприяння в перепідготовці й підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;

2.38. організація й проведення методичних, науково-методичних і наукових семінарів, конференцій тощо;

2.39. організація співпраці з кафедрами, які викладають студентам спеціальності інші навчальні дисципліни;

2.40. організація заходів із профорієнтації й залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри;

2.41. організація заходів із залучення осіб на післядипломну підготовку й підвищення кваліфікації;

2.42. організація систематичного зв’язку з випускниками університету, зокрема аспірантами кафедри;

2.43. підготовка договорів на проведення практики й документів щодо працевлаштування випускників;

2.44. підготовка ліцензійних і акредитаційних справ;

2.45. організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;

2.46. створення й супроводження вебсайту кафедри;

2.47. організація наповнення необхідною інформацією електронного кампусу університету, вебсайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення й супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

2.48. організація навчальної й наукової роботи НПП зі здобувачами вищої освіти через вебсайт кафедри;

2.49. участь працівників кафедри вроботі експертних рад, комісій, робочих груп МОН України, Атестаційної колегії МОН України, спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії;

2.50. визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

у виховній роботі:

2.51. здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму, поваги до Конституції України;

2.52. призначення й організація роботи кураторів навчальних груп;

2.53. проведення заходів із дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, виконання вимог Кодексу честі університету, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);

2.54. підвищення духовного й культурно-освітнього рівня студентської молоді;

2.55. проведення заходів із впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;

у міжнародній діяльності:

2.56. розробка й реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;

2.57. вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри і його використання в освітньому процесі;

2.58. організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;

2.59. інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян і забезпечення підготовки фахівців із числа іноземців;

2.60. участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів;

2.61. участь у виконанні міжнародних проєктів, програм;

2.62. організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри;

2.63. сприяння вивченню й використанню науково-педагогічними та науковими працівниками кафедри англійської мови, отримання міжнародних сертифікатів;

2.64. участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;

2.65. організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

2.66. забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАФЕДРИ

3.1. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені вище. План роботи кафедри обговорюється й затверджується на її засіданні.

3.2. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри, рішення якого є обов’язковим для виконання її працівниками.

3.3. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні й наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів. Засідання кафедри оформлюється протоколом у встановленому порядку. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники кафедри, працівники інших кафедр, а також інших закладів вищої освіти, підприємств, установ і організацій. При обговоренні кандидатур претендентів на конкурсну посаду завідувача кафедри засідання кафедри має проводити на підставі відповідного доручення ректора проректор або декан факультету.

  1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ

4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який має вчене звання або науковий ступінь і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. Завідувач випускової кафедри повинен мати науковий ступінь доктора наук за профілем відповідної кафедри. Завідувач кафедри обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету. Із завідувачем кафедри укладається контракт строком на п’ять років.

4.2. Заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

4.3. До складу кафедри повинно входити не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи (штатні працівники).

4.4. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною й науковою діяльністю викладачів.

4.5. Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри й виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, декана ФБТ, створення в кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу Університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх і наукових послуг.

4.6. Завідувач кафедри підпорядкований декану ФБТ і діє на підставі посадової інструкції й умов контракту.

4.7. Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри) на кафедрі може бути обрано наукового керівника й наукового консультанта.

4.8. Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів ФБТ.

4.9. Вимоги, права, обов’язки, планування робочого часу науково-педагогічних працівників визначені Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

4.10. Формування кадрового складу й проєкту штатного розпису здійснюється в межах затверджених фондів і нормативів у встановленому порядку.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

5.2. Діяльність кафедри припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, чинним законодавством і за рішенням Вченої ради Університету.