З положенням про кафедру можна ознайомитись, перейшовши за посиланням.

 ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КАФЕДРУ ПРОМИСЛОВОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ
ФАКУЛЬТЕТУ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра є базовим структурним підрозділом університету (його філій, навчально-наукових інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю (спеціалізацією) промислова біотехнологія чи міжгалузевою групою спеціальностей.
1.2. Кафедра створюється за умови, що до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з яких мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення
кафедри.
1.3. Кафедра входить до складу факультету біотехнологїї і біотехніки. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.
1.4. Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету за поданням декана факультету на основі пропозицій завідувача кафедри.
1.5. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом НТУУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та цим Положенням.
1.6. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

2.1. Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.
2.2. Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються в 
університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
2.3. Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.
2.4. Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
2.5. Налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.
2.6. Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розроблення та впровадження інноваційних наукових розробок.
2.7. Розроблення підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечення академічної присутності кафедри у глобальній мережі Інтернет.
2.8. Організація стажування та підвищення кваліфікації науковопедагогічних та наукових працівників кафедри.
2.9. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, який охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.
2.10. Основні завдання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов’язковими для її працівників. Засідання кафедри проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники
кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових 
працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під
час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) і секретар кафедри. На засіданні кафедри можуть бути присутні запрошені особи.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ

4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.
4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
4.3. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.
4.4. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчальнометодичною та науковою діяльністю викладачів.
4.5. Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, декана, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному
ринку освітніх та наукових послуг.
4.6. Завідувач кафедри підпорядкований декану факультету біотехнології і біотехніки і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.

4.7. Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу (інституту’, факультету, кафедри) кафедра може обирати наукового керівника та наукового консультанта кафедри.
4.8. Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів відповідного факультету біотехнології і біотехніки. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні факультету біотехнології і біотехніки.