науковий ступінь: к.б.н.

вчене звання: доцент

освіта: У 1983 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю фізіологія та отримала кваліфікацію :біолог-фізіолог рослин. Викладач біології та хімії.

У 1996 році захистила дисертацію на тему «Роль літію в азотному обміні озимої пшениці» та отримала ступінь к.б.н. за спеціальністю: 03. 00. 12. – Фізіологія рослин

У 2006 році отримала атестат доцента кафедри промислової біотехнології ФБТ

Контакти:

e-mail: prombioteh4@gmai.com

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Анатомія та фізіологія рослин» (лекції, практики)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів
 • здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою
 • здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

Освітній рівень «доктор філософії»:

Методична робота

 • Куратор груп:

БТ-з01, БТ-з81, БТ-з91,БТ-з11мп, БТ-з01 м

 • Є співавтором 4 навчальних посібників та методичних вказівок
 1. Богдан Т.З., Шинкаренко Л.М., Орябінська Л.Б., Ліновицька В.М. Анатомія та фізіологія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.0929 – біотехнологія” К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 32с.
 2. Орябінська Л.Б., Дуган О.М.,Дзигун Л.П., Богдан Т.З. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Загальна мікробіологія і вірусологія для студентів напряму 6.0929 – біотехнологія” К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 20с.
 3. Богдан Т.З., Дуган О.М., Антоненко Л.О. Атлас по Анатомії рослин. К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 36с.
 4. Ткачук К.С., Богдан Т.З. Азотний обмін і адаптація рослин до умов живлення. 2000, Аверс. – 200с.

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1362-9014

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cm_JUCoAAAAJ&hl=ru

Сферою наукових інтересів є:

Біотехнології в косметології, розробка косметичних засобів з інградієнтами, отриманими біотехнологічним шляхом, мінеральне живлення рослин, добрива, отримані біотехнологічним шляхом, біотехнології в наноелектроніці.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 • ФБТ 01/17«Біотехнології в косметології» (керівник ініціативної науково-дослідної теми)
 • ФБТ 01/2017 «Розробка технології біоактивних препаратів на основі грибних та бактеріальніх культур (співвиконавець)

Є автором монографії, 3 патентів, 22 статей та більш, ніж 50 тез. В тому числі:

 1. Ткачук К.С., Богдан Т.З. Азотний обмін і адаптація рослин до умов живлення. 2000, Аверс. – 200с.
 2. Ткачук К. С., Богдан Т.З., Барановський В.А Єрмак М.М. Нітратвідновна і ацидофікуюча активність коренів томатів за різних умов живлення//Физиология и биохимия культ. растений, Т.34, №2 , 2002, с. 138-142.
 3. Богдан Т.З., Ткачук К. С., Активність протеолітичних ферменів у дозріваючому зерні озимої пшениці при дії літію// Физиология и биохимия культ. растений, Т.34, №2 , 2002, с. с. 40-43.
 4. 4.Ткачук К. С., Богдан Т.З., Барановський В.А., Рубан В.М. Вплив позакореневого підживлення комплексним рідким добривом на ефективність використання азоту і фосфору рослинами томатів // Агроекологічний журнал, № 1, 2004,-  с. 35-37.
 5. Ткаченко Л.В., Ткаченко Д.О., Богдан Т.З. Дія магнітного поля на якість хлібопекарських дріжджів//Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України.- №140, 2009.- с.79-84
 6. Парілова, Д.В. Ватліцов, К.М. Ігрунова, О.М. Дуган, Т.,З Богдан. Оцінка життєздатності дріжджової культури в процесі старіння популяції при дії індуктора апоптозу// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. – 2011. – №5. – С. 97-106.
 7. Дзюба О.С, Орябінська Л.Б,, Дуган О.М., Богдан Т.З. Біотерапевтичні властивості лактобактерій// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. 2013.- 4(118) с.19-29
 8. Богдан Т.З., Дуган О.М., Нижник Т.Ю. Вплив комплексного препарату з полігуанідіном та мікроелементами на зберігання, ріст і розвиток картоплі//Наукові вісті НТУУ «КПІ» -2017. -№3- с.7-11
 9. Орябінська Л.Б, Карпенко В.В, Богдан Т.З Розробка методу гідролізу молочнокислих бактерій р. Lactobacillus ферментним препаратом шт. Streptomyces recifensis var. lyticus2435 //Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: випуск 4. – X.: Вид-во НФаУ, 2018. – с.170-174

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. Текстові документи, електронні таблиці презентації у роботі викладача. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 507185, Український інститут інформаційних технологій в освіті, спеціальність Педагогіка вищої школи (8.04 2008-15.05. 2008)
 2. Англійська мова .Сертифікат про підвищення кваліфікації. Інститут післядипломної освіти, спеціальність Педагогіка вищої школи, Англійська мова (01.10.2010-22.12.2010)
 3. Національний університет харчових технологій. Сертифікат про підвищення кваліфікації « Косметологія», Реєстраційний № 81/16 від 16.12. 2016, (10.10.2016 -16.12 2016).

 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника наукової теми (проекту)

ФБТ 01/17«Біотехнології в косметології»»

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Танасков Я. В.,Хоруженко Н.К., Богдан Т.З. Застосування бактеріофагів у доглядовій біокосметиці для проблемної шкіри// «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018) / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – C.66
 2. Karpenko V.V., Oryabinska L.B, Bogdan T.Z. Preparation of the celll lysates fromLactobacillus strains. 111 International Scientific Conference Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century, Kyiv, 2018, p.54
 3. К. Толочна, Т. Богдан, Т. Носенко. Дослідження стабільності косметичної емульсії при використанні різних емульгаторів. 84 International scientific conference of young scientist and students “Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution” April 23-24, Kyiv, 2018, 412с.
 4. K. Tolochna, Т. Bogdan. Antimicrobial activity of preservatives in gel against Escherichia. Міжнародна наукова конференція учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”11-12 квітня 2019 , Київ, c.420
 5. Баландіна А.¸ Богдан Т.З. Вибір консерванту для натуральної кремової основи//«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – с.17
 6. Надєіна А., Богдан Т.З. Вплив силіконів на мікробіом шкіри обличчя // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020) / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. c.67
 7. Потьомкіна В.О., Орябінська Л.Б, Богдан Т.З. Вплив лізату лактобактерій LACTOBACILLUS DELBRUECKII SUBSP. BULGARICUS LB86 на вологість шкіри// «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2021) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – с.79.

Робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з спеціальності «Біотехнологія», протягом 2016-2017років

Участь у журі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Всеукраїнська олімпіада з біології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для школярів, 2018 , 2019 рік