посада: професор кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: д.б.н.

вчене звання: професор

освіта: У 1978 році закінчив  Московський Державний університет ім. М.В.Ломоносова та отримав спеціальність біохімія, спеціалізація мікробіологія.

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Использование Salmonella typhimurium для первичного выявления мутагенной активности   загрязнителей воды».

У 1989 році отримав вчене звання старший науковий співробітник

У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему «Суммарная мутагенная активность как интегральный показатель эколого-генетического состояния окружающей среды», по спеціальності генетика.

У 2005 році отримав атестат професора по кафедрі промислової біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Контакти: e-mail: odugan51@gmail.com

 Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Фізіологія людини та тварин»;
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів;
 • здійснює керівництво дипломними проектами студентів;

Освітній рівень «магістр»:

 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою;
 • здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-науковою програмою;
 • здійснює керівництво студентів магістерськими дисертаціями за освітньо-професійною програмою;
 • здійснює керівництво студентів магістерськими дисертаціями за освітньо-науковою програмою;

Освітній рівень «доктор філософії»:

 • здійснює керівництво студентів за освітнім рівнем «доктор філософії».

Методична робота

Є співавтором 8 навчальних посібників.

Сферою наукових інтересів є:

1) потенціальна генентична дія забруднень довкілля;

2) мікробіологічний синтез вітамінів і антибіотиків.

Є автором 5 колективних монографій, 100 статей та більш ніж 50 тез. В тому числі:

 1. 1. Galkin O.Y., Besarab O.B., Pysmenna M.O., Gorshunov Y.V., Dugan O.M. Modera magnetic immunoassay: Biophysical and Biochemical aspects. Regulatory Mechanisms in Biosystems. – v. 9(1). – 2017. – P. 47-55.
 2. O.I.Yalovenko, O.V. Raietska, O.M. Holichrnko, V.I. Liashtnko, O.M.Dugan. Suspension Culture of Erythrocytes in the Assessment of the Detergent Functional Conponent Toxicity Level. Innov. Biosyst.Bioen. – 2020. – V. 4. – N3. – P. 144-149.
 3. Похилько С.Ю., Трояновська А.В. Степанеко А.І., Урбанович О.Ю., Дуган О.М., Рибалка О.І., Моргун Б.В. Дослідження генотипів пшениці м’якої з перенесеним геном GPC-B1 від Triticim turgidum ssp. Dicoccoides. Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2016. – Т. 18. – С. 132-136.
 4. Похилько С.Ю., Степаненко А.Ш., Дуган О.М., Моргун Б.В. Вивчення алельного стану генів GLU-1 у гібридниї сім’ях носіїв гена GPC-B1 від   Triticum Turgidum ssp. Dicoccoides. Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2017. – Т. 21.- С. 168-173.
 5. Похилько С.Ю., Швартау В.В., Починок В.М., Михальстка Л.М., Дуган О.М. Комплексний аналіз вмісту загального білка в зерні м’якої пшениці, яка містить ген GPC-B1 від  Triticum Turgidum ssp. Dicoccoides. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2017. – Т. 15, №1. – С. 52-57.
 6. Моргун Б.В., Похилько С.Ю., Починок В.М., Дуплий В.П., Дуган А.М. Генетическое разнообразие пуроиндолинових генов среди линий пшеницы мягкой, носителей Gpc-B1 из Triticum ssp. Diciccoides. Физиология растений и генетика. – 2017. – Т. 49, №3. – С. 236-240.
 7. Pokhylko S.Yu., Schwartau V.V., Mykhalska L.M., Dugan O.M., Morgun B.V. ICP-MS Analysis of Bread Wheat Carrying the GPC-B1 Gene of Triticum turgidum ssp. Dicoccoides. Biotechnologia Acta. 2016. – V. 9< N5. – P. 6469.
 8. Клімук Б.Т., Дуган О.М., Кліменко С.В. Мутаційний статус гена HER-2/NEU   у хворих на РМЗ відповідно до рекомендацій ASCO. Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вмп. 2. – Т. 3 (130). – С. 74-78.
 9. Galkin O.Y., Besarab O.B., Pysmenna M.O., Gorshunov Y.V., Dugan O.M. Modera magnetic immunoassay: Biophysical and Biochemical aspects. Regulatory Mechanisms in Biosystems. – v. 9(1). – 2017. – P. 47-55.
 10. Клімук Б.Т., Дуган О.М., Стефанович. А.В., Клименко С.В. Результати мутаційного статусу гена HER-2/NEU у хворих на рак молочної залози в Україні/ Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2017.- Т. 21. – С. 321-324.
 11. Клімук Б.Т., Дуган О.М., Поліник С.І., Рибченко Л.А., Клименко С.В. Досвід використання рекомбінацій  ASCO/CAP    2007, 2013 та 2018 років тестування ампліфікаційного статусу гена  HER-2/NEU    у хворих на рак молочної залози / Dscy/ Erh/ njd/ utytnbrsd s ctktrwsjythasd/ – 2019, Т. 18, №2. – C. 17-22.
 12. Дуган О.М., Літвінов Г.С., Галкін О.Ю., Яловенко О.І. Науково-управлінські засади екологічної експертизи та оцінювання довкілля. Навчальний посібник. Для аспірантів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Київ – 2017. – 303с.
 13. A.O. Ivanova, O.I. Yalovenko, O.M. Dugan. Human gut microbiome as an indicator of human health Innov Biosyst Bioeng, 2021, vol. 5, no. 4, 207–219

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Міжнародні проекти: написання, подання». Серія ПК номер 02070921/003691-18 від 03.04 2018 року.
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Боротьба з корупцією» від 19.05 2020.
 3. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, УМД N 00057551 від 19.11 2021, N292.