Дзигун Лариса Петрівна

посада: доцент кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: к.б.н.

вчене звання: –

освіта: У 1999 році закінчила Національний технічний університет України „КПІ” та отримала кваліфікацію інженер-хімік-технолог за спеціальністю „Біотехнологія”.

У 2020 році захистила дисертацію на тему «Біологія базидієвих макроміцетів Laetiporussulphureus (Bull.) Murrill та Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. в культурі» та отримала ступінь к.б.н. за спеціальністю 03.00.21 Мікологія.

Контакти:

e-mail: dzyhun.larysa@lll.kpi.ua

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Загальна мікробіологія та вірусологія» (лабораторні роботи)
 • «Основи мікології» (лекції, лабораторні роботи)
 • «Загальна біотехнологія» (лабораторні роботи)
 • «Технологія продуктів мікробного синтезу» (лабораторні роботи)
 • «Основи промислової біотехнології та фармації» (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів
 • здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою
 • здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

Освітній рівень «доктор філософії»:

Методична робота

 • Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі.
 • Відповідальна за підготовку та оформлення індивідуальних навчальних планів студентів.
 • Відповідальна за проведення рейтингування НПП кафедри.
 • Є співавтором 7 навчальних посібників та методичних вказівок, в т.ч.:
 1. Біотехнологія сільськогосподарських виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад. В.М.Ліновицька, В.Ю.Поліщук, Л.П.Дзигун, Л.О.Антоненко, О.М.Дуган. – К.: ”Політехніка”, 2011. – 32 с.
 2. Основи мікології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад.: Л.П. Дзигун, В.М. Ліновицька, В.Ю. Поліщук, Л.О. Антоненко, О.М. Дуган. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 28 с.
 3. Технологія продуктів мікробного синтезу : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. спец. 162 «Біотехнологія та біоінженерія» / Уклад. : Л. Б. Орябінська, Л. П. Дзигун, В. Ю. Поліщук. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 40 с.
 4. Біотехнологія антибіотиків : лаборатор. практикум / Уклад. : Л. Б. Орябінська, Л. П. Дзигун, В. Ю. Поліщук. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 40 с.

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4900-5887

Профіль Web of Science ResearcherID: J-8333-2017

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user= PWDzsrIAAAAJ&hl=uk

Сферою наукових інтересів є:

використання грибів у різних галузях господарства, фізіолого-біохімічні особливості базидієвих грибів, виділення та дослідження БАР з макроміцетів та розробка біотехнологій отримання препаратів на їх основі.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 • ФБТ 01/2022 «Наукові засади використання базидієвих грибів в біотехнології» (відповідальний виконавець ініціативної науково-дослідної теми)
 • №М/246-2003 “Дослідження модифікованих ферментних систем для альтернативних текстильних фінішних процесів” (співвиконавець)
 • №ДП/325-2003 “Розробка технології гідролітичного поліферментного препарату мікробного походження” (співвиконавець)
 • Грант Фонду фундаментальних досліджень МОН України «Закономірності росту базидієвих грибів у глибинній та поверхневій культурі»№ 25.5/086 Ф25/644-2007 (співвиконавець)
 • ФБТ 01/2017 «Розробка технології біоактивних препаратів на основі грибних та бактеріальніх культур» – 01/5  «Біосинтетична діяльність вищих базидіальних грибів» (співвиконавець)
 • № 2033п “Створення лінії інноваційних біологічно активних продуктів для медицини, харчової промисловості та сільського господарства” (співвиконавець)
 • Договір про співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського (на базі кафедри промислової біотехнології) та Huaiyin Normal University (КНР) в області стажування студентів, підготовка аспірантів, обмін викладачами (2018-2021 р.), (співвиконавець)
 • «Микробные биотехнологии: перспективные препараты для медицины, пищевой промышленности и сельского хозяйства» у рамках міжнародного Договору о партнерстві з Євразійським національним університетом ім. М.Л.Гумільова Республіка Казахстан, м. Астана. Договір : № 1/594-9/594 дата реєстрації: 18.05.2018.

Є автором 13 статей та більш ніж 30 тез. В тому числі:

 1. Дзигун Л.П. Культуральні особливості дереворуйнівного базидіоміцета Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. // Український ботанічний журнал, том 61, № 1, 2004, с. 100-105.
 2. Дзигун Л.П. Культуральні особливості дереворуйнівного гриба Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (BASIDIOMYCOTA) // Український ботанічний журнал, том 62, № 1, 2005, с. 91-99.
 3. Дзигун Л.П. Культивування дереворуйнівного гриба Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill (Basidiomycota) на рідких комплексних середовищах // Український ботанічний журнал, том 65, № 1, 2008, с. 113-121.
 4. Дзыгун Л.П., Дудка И. А. Влияние твёрдых добавок на рост Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill (Basidiomycota) в глубинной культуре // Микология и фитопатология, том 42, № 3, 2008, с. 232-239.
 5. Ферментативная активность высших базидиальных грибов при культивировании на агаризованных средах / Клечак И.Р., Линовицкая В.М., Дзыгун Л.П., Малюк А.М. // Международный научно-практический рецензируемый журнал Иммунология, аллергология, инфектология, – 2009. – т.2. – № 2. – С. 182-183.
 6. Дзигун Л.П. Лікарський ксилотрофний базидіоміцет Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murril – перспективний об’єкт біотехнології // Наукові вісті НТУУ “КПІ” – № 3, 2011. – С. 40-49.
 7. Дзигун Л.П., Кудрінецька А.В., Дуган О.М. Антимікробні властивості ксилотрофного базидіоміцету Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – № 700, 2011. – С. 156-160.
 8. Скрининг новых продуцентов целлюлолитических ферментных комплексов для процессов производства ткани / Т.С.Тодосийчук, В.Кокол, Л.П.Дзыгун, В.М.Линовицкая // Биотехнология. – 2011. ‑ №6. – С.38-46.
 9. Дзигун Л.П., Дуган О.М. Вплив умов культивування на ріст ксилотрофних базидіоміцетів Polyporus squamosus (Huds.) Fr. Та Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. // Вісник аграрної науки Причорномор’я – №1, т. 65, 2012. – С.178-185.
 10. Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин в чисту культуру та їх довготривале зберігання / Бухало А.С., Дзигун Л.П., Ліновицька В.М. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2013. – № 3. – С.12 17.
 11. Дзигун Л.П., Палюшок О.А., Чуднівець О.М. Підбір методів екстракції каротиноїдів із глибинного міцелію Laetiporus sulphureus // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – № 3, 2016.– С. 30-35
 12. Сироїд О.О., Дзигун Л.П. Гранична межа критичної температури для базидієвого гриба Laetiporus sulphureus // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – № 3, 2017. – С. 77-81. DOI: https://doi.org/10.20535/1810-0546.2017.3.94962
 13. Дзигун Л.П., Ліновицька В.М. Отримання міцеліальної біомаси лікувальних грибів Grifola frondosa і Laetiporus sulphureus на синтетичних середовищах // Innov Biosyst Bioeng, – vol. 3, no. 4, 2019. – C. 239–245. DOI: 10.20535/ibb.2019.3.4.186329

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. «Інформаційні технології для науково-технічного перекладу» (спеціальність «Педагогіка вищої школи»). Свідоцтво про підвищення кваліфікаії 12СПК 508809. Український інститут інформаційних технологій в освіті при НТУУ «КПІ». Термін проведення: 06.10.2008 – 25.11.2008
 2. «Організація та планування навчального процесу». Сертифіка ПК № 2283. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ”. Термін проведення: 06.12.2010 – 01.02.2011
 3. «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни», (спеціальність «Педагогіка вищої коли»). Свідоцтво № 12СПВ 026837; Український інститут інформаційних технологій в освіті. Національний Технічний Університет України «КПІ». Термін проведення: 09.04-06.06.2014 р.
 4. «Regional Modern Agricultural and Environmental protection» (стажування та підвищення кваліфікації), сертифікат, Huaiyin Normal University, P.R.China. Термін проведення: 26.03-12.04.2019 р.
 5. “Цифрові інструменти google для закладів вищої, фахової передвищої освіти” (навчання відбулося за дистанційною формою) Сертифікат № 10GW-158. ТОВ “Академія цифрового розвитку” Термін проведення: 04 – 18 жовтня 2021 р.

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

К.б.н., 03.00.21 Мікологія, 31 листопада 2020 року«Біологія базидієвих макроміцетів Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill та Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. в культурі»

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) відповідального виконавця наукової теми (проекту)

ФБТ 01/2022 «Наукові засади використання базидієвих грибів в біотехнології»

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

«Микробные биотехнологии: перспективные препараты для медицины, пищевой промышленности и сельского хозяйства» у рамках міжнародного Договору о партнерстві з Євразійським національним університетом ім. М.Л.Гумільова Республіка Казахстан, м. Астана. Договір : № 1/594-9/594 дата реєстрації: 18.05.2018.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Артеменко О.О., Дзигун Л.П. Хітин грибів як сорбент. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції, Київ, 21 квітня 2017 р. [Текст], Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 14.
 2. Кірусенко М.І., Дзигун Л.П. Застосування цвілевих грибів у харчовій промисловості. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІ Всеукраїнської науково- практичної конференції, Київ, 21 квітня 2017 р. [Текст], Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 40.
 3. Артеменко О.О., Дзигун Л.П. Базидієві гриби, як джерело компонентів косметологічних засобів. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, Київ, 20 квітня 2018 р. [Текст], Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Київ : ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2018. С. 16.
 4. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Дзигун Л.П., Циганков С.П. Культивування Trametes versicolor на відходах виробництва біоетанолу. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, Київ, 19 квітня 2019 р. [Електронне видання]., Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 32.
 5. Батрак В.С., Дзигун Л. П. Polyporus squamosus перспективи практичного використання. Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19 квітня 2019 р., [Електронне видання], Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 14.
 6. Бесарабенко К.Є., Дзигун Л.П. Антивірусна дія іонів цинку (ІІ) та хлорхіну при лікуванні COVID-19. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції, Київ, 20 травня 2020 р. [Текст]. Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. С. 17.
 7. Іванова Т.С.,Тітова Л.О., Дзигун Л.П., Клечак І.Р. Противірусні властивості лікарських грибів. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції, Київ, 20 травня 2020 р. [Текст]. Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. С. 36
 8. Бесарабенко К.Є., Дзигун Л. П. Огляд перспективної методики лікування пацієнтів з тяжкими формами COVID-19. V Міжнародна науково-практична  інтернет – конференція  «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» м. Харків, 26 листопада 2020 р.) – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С. 101 – 103.
 9. Шебедя Д. С., Лемішко Ю. К., Дзигун Л. П. Утилізація та знищення прекурсорів на фармацевтичному виробництві. X Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» / тези доповідей, 23-24 листопада. – У 6-и томах. – Т. ІІI. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. – 2021. – С. 189 – 191.