посада: доцент кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: к.т.н.

вчене звання: доцент

освіта: У 1985 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка,  спеціальність: генетика, кваліфікація: біолог-генетик, викладач біології і хімії

У 1991 році захистила дисертацію на тему «Оптимізація режимів отримання  посівного матеріалу та технологічні вимоги до  біореактору для виробництва кормового білкового продукту з виноградних вичавок» та отримала ступінь к.т.н. за спеціальністю 03.00.20 – Біотехнологія.

У 2001 році отримала атестат доцента кафедри біотехнології.

Контакти:

e-mail: kirinna50@gmail.com

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Генетика» (лекції, практичні)
 • «Основи генетичної та клітинної інженерії» (лекції, лабораторні)
 • керівництво переддипломною практикою студентів
 • керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами
 • керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами

Освітній рівень «доктор філософії»

 • «Генетичні дослідження в біотехнології» (лекції, практичні)
 • керівництво педагогічною практикою
 • керівництво дисертаціями докторів філософії

Методична робота

 • Заступник завідувача кафедри промислової біотехнології та біофармації (до вересня 2021 р.), відповідальна за методичну документацію на кафедрі
 • Заступник голови науково-методичної комісії з інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, підкомісія 162 Біотехнології та біоінженерія

Є співавтором 16 навчальних посібників та  Державних стандартів  вищої освіти напряму «Біотехнологія».

В тому числі:

 1. Шинкаренко Л.М., Клечак І.Р., Орябінська Л.Б. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Загальна та молекулярна генетика» для студентів спеціальності 7.092907 – біотехнологія хіміко-технологічного факультету: –  К., НТУУ”КПІ” , 2000. – 47 с.
 2. Сербіна Т.В., Шинкаренко Л.М., Клечак І.Р.,Тодосійчук Т.С. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності «Біотехнологія» . – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2002. – 32с.
 3. Галкін О.Ю., Шинкаренко Л.М., Ніколаєнко І.В., Клечак І.Р. Основи гібридомної технології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Промислова біотехнологія». – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – 40 с.
 4. Галузевий стандарт вищої освіти України підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з напряму підготовки 0929 «Біотехнологія». Чинний від 01.09.06. Наказ МОНУ № 221 від 21.03.06.- К.: МОНСУ,2005. -162 с.
 5. Клечак І.Р., Трохименко О.П., Ковалюк О.В., Ліновицька В.М. Біотехнологія рослинної та тваринної клітини. Частина І. Застосування клітинних культур в біотехнології і вірусології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.092901 – Промислова біотехнологія К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – 36 с.
 6. Клечак І.Р., Орябінська Л.Б., Ружинська Л.Б., Тодосійчук Т.С., Поліщук В.Ю. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 0929 «Біотехнологія» –  К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – 40 с.
 7. Тодосійчук Т.С., Дзигун Л.П., Клечак І.Р., Григор’єва М.А. Загальна біотехнологія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 0929 – „Біотехнологія” в 2-х частинах . – К.: НТУУ „КПІ”, 2006.- 56 с.
 8. Основи генетичної та клітинної інженерії. Ч. І. Генетичне конструювання in vivo: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Уклад. : І.Р. Клечак, Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, Л.О. Тітова. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 50 с.
 9. Основи генетичної та клітинної інженерії. Частина ІІІ. Застосування клітинних культур в біотехнології і вірусології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Трохименко О.П., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с.
 10. Генетика: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені І. Сікорського, 2017. – 40 c.
 11. Галузевий стандарт вищої освіти України підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з напряму підготовки 051401 «Біотехнологія». – галузі знань 0514 «Біотехнологія». Чинний від 01.09.12. Наказ МОНмолодьспорту України № 832 від 19.07.12. – К.: МОНмолодьспорту України ,2012. -129 с.
 12. Загальна біотехнологія: Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. С. Тодосійчук, І.Р. Клечак; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 400 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 22 с. // https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41559

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7382-0259

Профіль Web of Science ResearcherID: K-2926-2017

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JfOiwqkAAAAJ&hl=uk

Сферою наукових інтересів є:

фізіологія, біохімія та біотехнологія базидієвих грибів, біологічно-активні сполуки та продукти лікувально-профілактичного призначення з базидієвих грибів, біотрансформація лігно-целюлозних відходів підприємств агропромислового комплексу базидієвими грибами.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 • Грант Фонду фундаментальних досліджень МОН України «Закономірності росту базидієвих грибів у глибинній та поверхневій культурі»№ 25.5/086 Ф25/644-2007 (керівник теми)
 • Оптимізація умов глибинного біосинтезу ландоміцину А штамом-продуцентом при культивуванні у ферментері та розроблення технологічного регламенту виробництва субстанції ландоміцину А; № договору – 424(співвиконавець науково-дослідної теми)
 • ФБТ 01/2017 «Розробка технології біоактивних препаратів на основі грибних та бактеріальніх культур» – 01/5  «Біосинтетична діяльність вищих базидіальних грибів» (співвиконавець ініціативної науково-дослідної теми)
 • Створення лінії інноваційних біологічно активних продуктів для медицини, харчової промисловості та сільського господарства. Тема № 2033; № договору – 2033п; (співвиконавець науково-дослідної теми)
 • ФБТ 01/2022 «Наукові засади використання базидієвих грибів в біотехнології» (співвиконавець ініціативної науково-дослідної теми)

Є автором 1 монографії, 41 статтей, біля 100 тез, 18 авторських свідоцтв на винаходи, патентів на корисну модель та на винаходи.  В тому числі:

 1. Біотехнологічні основи виробництва білка і пектину з відходів переробки плодів і винограду / В.М.Єжов, Г.Г.Валуйко, О.С.Луканін, І.Р.Клечак.- К.: Урожай,1993.-120с.
 2. Бабицька В.Г., Бісько Н.А., Клечак І.Р., Поєдинок Н.Л., Тодосійчук Т.С., Щерба В.В. Вплив умов глибинного культивування лікарського гриба Ganoderma lucidum (рейша) на біосинтез полісахаридів // Наукові вісті НТУУ «КПІ».- 2007.-С.92-100.
 3. Клечак І.Р., Бісько Н.А.,Поєдинок Н.Л.,Антоненко Л.О. Закономірності росту перспективних об′єктів біотехнології – базидіоміцетів роду Coriolus в поверхневій культурі//«Наукові вісті НТУУ «КПІ».-2008, № 6.- С. 100-108.
 4. Клечак І.Р., Митропольська Н.Ю., АнтоненкоЛ.А., Нишпорська О.І. Особливості росту Coriolus versicolor в глибинній культурі //«Наукові вісті НТУУ «КПІ».-2009, № 1.- С. 128-134.
 5. Антоненко Л.А., Клечак І.Р., Нишпорська О.І. Оптимізація складу середовища культивування для культур роду Coriolus Quel. (Trametes Fr.) //«Наукові вісті НТУУ «КПІ».-2009, № 3.- С.82- 87.
 6. Аніщенко І.М., Гурінович Н.В., Митропольська Н.Ю.. Клечак І.Р. Використання інформаційних баз даних для дослідження штамів біотехнологічно цінних вищих базидіальних грибів// Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – №3 (71). – С. 5 – 10.
 7. Антоненко Л.О., Бисько Н.А., Митропольська Н.Ю., Клечак І.Р. Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel. в поверхневій культурі // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2011. – № 3.- С. 7-11.
 8. Антоненко Л. О., Клечак І.Р. Технологічні особливості глибинного культивування базидіальних грибів роду Coriolus // Восточно-Европейский журнал передовых технологий: научный журнал. – Харьков: Технологический центр, 2011. – № 6/6 (54). – С. 4–13.
 9. Антоненко Л. О., Лазаренко Л. М., Клечак І. Р. Вплив біомаси Сoriolus versicolor 353 на показники імунореактивності організму на експериментальній моделі / // Восточно-Европейский журнал передовых технологий: научный журнал. – Харьков: Технологический центр, 2012. – № 2/11(56). – С. 7-10.
 10. Антоненко Л. О., Клечак І.Р. Біотехнології на основі вищих базидіальних грибів роду Сoriolus Quel // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2012. – № 3. – C. 41-49.
 11. Антоненко Л.О., Клечак І.Р., Трохименко О.П. Цитотоксична і противірусна дія культуральної рідини базидіальних грибів роду Сoriolus в культурі клітин // Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2012.- № 42. – С. 29-34.
 12. Клечак І.Р., Бісько Н.А., Митропольська Н.Ю., Антоненко Л.О. Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor// Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – № 3. – С. 29-34.
 13. Клечак І.Р., Бісько Н.А., Митропольська Н.Ю.Антоненко Л.О. Вплив джерел вуглецю і азоту у живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.).- Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2014. – № 3. – С.52-58.
 14. Клечак І.Р., Тітова Л.О. Вплив природи азотного живлення на антиокиснювальну активність культуральних фільтратів Trametes Fr. – Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по матеріалам международной научно-практической конференции : «Развитие науки в ХХІ веке» г. Харьков: сборник со статьями. – Д.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С. 101-104.
 15. Тітова Л.О. , Клечак І.Р. Особливості культивування вищого базидіального гриба Тrametes zonatus на рідких середовищах.- Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2015. – № 3. – С.76-84.
 16. Тітова Л.О., Клечак І.Р.,Трохименко О.П., Лазаренко Л.М., Дуган О.М. Імуномодулювальні і противірусні властивості базидіального гриба Trametes versicolor. – Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – К.: Укр.т-во генетиків і селекціонерів ім..Вавілова М.І., 2015. – Т.17. – С.253-257.
 17. Клечак І. Р., Бісько Н.А., Сироїд О.О. Дослідження можливості біотехнологічного використання відходів плодово-овочевих виробництв як субстрату для культивування гриба Lentinula edodes “Innovative Biosystems and Bioengineering” , Том 3, № 4 (2020) DOI: https://doi.org/10.20535/ibb.2019.3.4.170648.http://ibb.kpi.ua/article/view/170648.

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. Підвищення кваліфікації в Київський медичній академії післядипломної освіти ім. П.А.Шупика. Програма «Промислова технологія лікарських засобів» (15.01.01 – 13.02.01). Посвідчення № 5493 від 13.02.2001.
 2. Підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ», спеціальність – Педагогіка вищої школи. Програма  «Текстові документи, електронні таблиці, презентації в роботі викладача» (08.04.08 – 15.05.08). Свідоцтво про підвищення кваліфікації, № 12 СПК 507197.
 3. Навчальна програма «Використання системи Електронний кампус НТУУ «КПІ» у навчальній, методичній, науковій діяльності» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти «КПІ» , 09.10.12 – 12.10.12). Сертифікат ТР № 2966.
 4. Підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Програма  «Ефективне використання ресурсів і сервісів Інтернет» (13.02.18 – 30.03.18). Свідоцтво про підвищення кваліфікації, № 12 СПК 951437.
 5. Підвищення кваліфікації в Навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Програма  «Основи Excel 2010/13 для викладачів» (13.02.18 – 30.03.18). Свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК 02070921/003186-18.
 6. Навчальна програма «Польська мова – рівень А1» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти «КПІ ім. Ігоря Сікорського» , 25.10.17 – 02.02.18). Сертифікат КП-PL №5140.

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

2) – наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель     

 Патент № 120389 на корисну модель, бюл. № 20 від 25.10.2017, заявка u 2017 05285, МПК A01G 1/04, С05F5/008. Барда мелясна як поживне середовище для культивування лікарських грибів// Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Новак А.Г., Циганков С.П., Клечак І.Р.

 1. Патент на винахід, документ № 118997 дата 10.04.2019, бюл.№ 7. Поживне середовище для культивування лікарських грибів, яке містить  барду мелясну.// Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Новак А.Г., Циганков С.П., Клечак І.Р.
 2. Патент на корисну модель №136779, 27.08.2019, бюл.№ 16. Антимікробна фармацевтична композиція.// Тодосійчук Т.С., Тодосійчук Д.С., Покас О.В., Клечак І.Р.

 4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

 1. Основи генетичної та клітинної інженерії. Ч. І. Генетичне конструювання in vivo: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Уклад. : І.Р. Клечак, Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, Л.О. Тітова. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 50 с.
 2. Основи генетичної та клітинної інженерії. Частина ІІІ. Застосування клітинних культур в біотехнології і вірусології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Трохименко О.П., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с.
 3. Генетика: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені І. Сікорського, 2017. – 40 c.
 4. Загальна біотехнологія: Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. С. Тодосійчук, І.Р. Клечак; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 400 КБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 22 с. // https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41559

9) робота у Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН,

Заступник голови науково-методичної комісії з інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, підкомісія 162 Біотехнології та біоінженерія  (наказ  № 756 від 30.05.19)

 12) наявність апробаційних … з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій. З 2017 по 2021 рік.

 1. Карпеко К.М., Олефіренко Д.В., Клечак І.Р., Тітова Л.О. Відбір швидкоростучих штамів базидієвих грибів роду Trametes на середовищах з вторинної молочної сировини // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 21 квітня 2017) [Електронне видання]. – Київ: КПІ  ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – с. 31.
 2. Карпеко К.М., Олефіренко Д.В, Клечак І.Р. Ріст базидіального гриба Trametes hirsuta на середовищі з сухою молочною сироваткою // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (17-18 листопада 2016 ). — Т. : ТНТУ, 2016. — Том . — С. 232.
 3. Карпеко К.М., Клечак І.Р., Тітова Л.О. Вихід ендополісахаридів Т. versicolor при культивуванні на середовищі з додаванням відходів харчової промисловості//«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 20 квітня 2018). – К.: КПІ  ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2018. – С. 30.
 4. Олефіренко Д.В., Клечак І.Р., Тітова Л.О. Вплив вмісту молочної сироватки у складі поживного середовища на вихід екзополісахаридів Т. versicolor//«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 20 квітня 2018). – К.: КПІ  ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2018. – С. 51.
 5. Сироїд О.О., Клечак І.Р. Вплив способу підготовки посівного матеріалу на подальше освоєння субстрату різними штамами Lentinus edodes // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. /МОН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НАН України,– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2019. – С.
 6. Сироїд О.О., Клечак І.Р. Особливості поверхневого культивування грибів виду Lentinus edodes на відходах переробки яблук і винограду // “Youth and Progress of Biology”: XV International Scientific Conference for Students and PhD Students, dedicated to the 135th anniversary of J. Parnas (Lviv, April 9–11, 2019): abstracts. – Lviv, 2019. – 29 p.
 7. Клечак І.Р., Сироїд О.О. Методи глибинного культивування Lentinus edodes на відходах переробки плодів і винограду// ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Priority direction of science development» (28-29 січня 2020, м. Львів, Україна) с.43-46.URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-966-8219-26-9
 8. Герасимчук А.С., Клечак І.Р. Біотехнологічний потенціал базидієвих грибів //Матеріали ХІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції

«Біотехнологія XXI століття» присвяченої 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна, Київ, 20 травня 2020. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. –  с.23

 1. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Дзигун Л.П., Клечак І.Р.Противірусні властивості лікарських грибів //Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття» присвяченої 135-річчю від дня народження Олександра Володимировича Палладіна, Київ, 20 травня 2020. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. –  с.36
 2. Сироїд О.О. Клечак І.Р. Порівняльна характеристика методів хімічного та ферментативного отримання хітин – глюканових комплексів з мікро- тамакроміцетів / Науково – практична конференція “Інноваційний розвитоксучасної науки:нові підходи та актуальні дослідження”, Запоріжжя, 26-27 березня 2021 . – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021. – С. 67-69.
 3. Сироїд О.О. Клечак І.Р. Використання плівкових матеріалів з хітин –глюканових комплексів грибів як альтернатива пластику. / ХV науково-практичної конференції “Біотехнологія 21 століття”, Київ, 24 квітня 2021- с. 35
 4. Сироїд О.О., Клечак І.Р., Дуган О.М. Особливості комерційного отримання хітін-глюканових комплексів з грибних культур // І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми та досягнення сучасної біотехнології” – Харків, 25 березня 2021 – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2021. – с. 305-306.
 5. Сироїд О.О., Клечак І.Р., Дуган О.М. Хітин і хітозан з грибних культур як перспективна сировина у промисловому отриманні корисних речовин/ І міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми та досягнення сучасної біотехнології” – Харків, 25 березня 2021 – с. 306 – 308.
 6. Хабленко А.Д., Клечак І.Р. Лікувально-профілактичні властивості екстрактів базидієвого гриба Lentinus edodes //«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2021) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії –Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – с. 101.

 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади

 1. Член журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з біотехнології 2016 – 2018 р.р.
 2. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біотехнології :

2017 р. – Пернатій А. Ю. (1 місце), Коршевнюк М.В. (2 місце)

2018 р. – Петровський А.П. (2 місце), Колтишева Д.С. (3 місце)

2019 р. – Лехан А. В. (2 місце)

         15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”;

 2019 р – Мельниченко Ольга Володимирівна – 2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”. Тема: Особливості росту гриба шиїтаке при поверхневому культивуванні на різних середовищах

2020 р – Мельниченко Ольга Володимирівна – 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”. Тема: Культивування L.edodes на твердих поживних середовищах, що містять відходи переробки винограду та яблук

2021 р. – Мельниченко Ольга Володимирівна – 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна». Тема: Культивування L.edodes на твердих поживних середовищах, що містять відходи переробки винограду та яблук