посада: заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: к.б.н.

вчене звання: –

освіта: У 1999 році закінчила Національний технічний університет України „КПІ” та отримала кваліфікацію інженер-хімік-технолог за спеціальністю „Біотехнологія”.

У 2020 році захистила дисертацію на тему «Біологія лікарських базидієвих макроміцетів Schizophyllum commune Fr. та Grifola frondosa (Dicks.) Gray в умовах культури» та отримала ступінь к.б.н. за спеціальністю 03.00.21 Мікологія.

Контакти:

e-mail: linovytska.vita@lll.kpi.ua

Telegram: @Linovytska_Vita

 Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Проектування біотехнологічних виробництв-1. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв» (лекції, практики)
 • «Біотехнологія сільськогосподарських виробництв» (лекції, лабораторні)
 • «Генетика» (практичні)
 • «Основи генетичної та клітинної інженерії» (лабораторні)
 • «Біотехнологія харчових виробництв» (лабораторні)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів
 • здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою
 • здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

Освітній рівень «доктор філософії»:

Методична робота

 • Заступник завідувача кафедри промислової біотехнології та біофармації
 • Відповідальна за міжнародну діяльність на кафедрі.
 • Є співавтором 13 навчальних посібників та методичних вказівок:
 1. Богдан Т.З., Шинкаренко Л.М., Орябінська Л.Б., Ліновицька В.М. Анатомія та фізіологія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.0929 – біотехнологія” К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 32с.
 2. Жолнер Л. Г., Ліновицька В.М., Івахненко Ж.М. Біологія клітини: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 0929 –Біотехнологія К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – 24 с.
 3. Клечак І.Р., Трохименко О.П., Ковалюк О.В., Ліновицька В.М. Біотехнологія рослинної та тваринної клітини. Частина І. Застосування клітинних культур в біотехнології і вірусології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.092901 – Промислова біотехнологія К.: НТУУ „КПІ”, 2006. – 36 с.
 4. Біотехнологія харчових виробництв: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / Уклад.: Л. Г. Жолнер, В. М. Ліновицька, Ж.М. Івахненко. К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 44 с.
 5. Біотехнологія сільськогосподарських виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад. В.М.Ліновицька, В.Ю.Поліщук, Л.П.Дзигун, Л.О.Антоненко, О.М.Дуган. – К.: ”Політехніка”, 2011. – 32 с.
 6. Загальна імунологія : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму підготов. 6.051401 “Біотехнологія” / Уклад.: Л.Г.Жолнер, Н.В.Дехтяренко, О.Ю.Галкін та ін. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 28 с.
 7. Основи мікології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад.: Л.П. Дзигун, В.М. Ліновицька, В.Ю. Поліщук, Л.О. Антоненко, О.М. Дуган. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 28 с.
 8. Основи фармацевтичних виробництв: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / Уклад. Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, В.Ю. Поліщук. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 40 с.
 9. Методичні вказівки до проходження науково-дослідної практики студентами VІ курсу спеціальності 8.05140101 – промислова біотехнологія / Уклад.: Жолнер Л.Г., Дуган О.М., Ліновицька В.М. – К.: НТУУ „КПІ”. – 2013. – 20 С.
 10. Основи генетичної та клітинної інженерії. Ч. І. Генетичне конструювання in vivo: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Уклад. : І.Р. Клечак, Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, Л.О. Тітова. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 50 с.
 11. Основи генетичної та клітинної інженерії. Частина ІІІ. Застосування клітинних культур в біотехнології і вірусології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Трохименко О.П., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с.
 12. Генетика: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені І. Сікорського, 2017. – 40 c.
 13. Жолнер Л.Г. Біологія клітини : Лабораторний практикум / Л. Г. Жолнер, Н. В. Дехтяренко, В. М. Ліновицька. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 52 с.

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2755-9811

Профіль Web of Science ResearcherID: K-5289-2017

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cL4ZvRAAAAAJ&hl=uk

Сферою наукових інтересів є:

фізіолого-біохімічні особливості базидіальних грибів, виділення та дослідження БАР з них та розробка біотехнологій отримання препаратів на їх основі, в тому числі з застосуванням як сировини лігно-целюлозних відходів

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 • ФБТ 01/2022 «Наукові засади використання базидієвих грибів в біотехнології» (керівник ініціативної науково-дослідної теми)
 • №М/246-2003 “Дослідження модифікованих ферментних систем для альтернативних текстильних фінішних процесів” (співвиконавець)
 • №ДП/325-2003 “Розробка технології гідролітичного поліферментного препарату мікробного походження” (співвиконавець)
 • Грант Фонду фундаментальних досліджень МОН України «Закономірності росту базидієвих грибів у глибинній та поверхневій культурі»№ 25.5/086 Ф25/644-2007 (співвиконавець)
 • ФБТ 01/2017 «Розробка технології біоактивних препаратів на основі грибних та бактеріальніх культур» – 01/5  «Біосинтетична діяльність вищих базидіальних грибів» (співвиконавець)
 • Договір про співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського (на базі кафедри промислової біотехнології) та Huaiyin Normal University (КНР) в області стажування студентів, підготовка аспірантів, обмін викладачами (2018-2021 р.), (співвиконавець)

Є автором 16 статей та більш ніж 50 тез. В тому числі:

 1. Buchalo A.S., Didukh M.Y., Mykchaylova O.A., Lynovitska V.M. Microstructures in Medicinal Mushroom Cultures. International Journal of Medicinal Mushrooms. Vol. 7. P. 389-390. (Web of Science)
 2. Ліновицька В.М., Бухало А.С. Дослідження культур лікарського гриба Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F.Gray (Basidiomycetes, Polyporaceae) на агаризованих живильних середовищах. Український ботанічний журнал. 2004. Т. 61, № 2. С. 41–48.
 3. Ліновицька В.М., Бухало А.С. Культуральні та морфологічні особливості лікарського гриба Schizophyllum commune (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах. Український ботанічний журнал. 2005. Т. 62, № 1. С. 78–86.
 4. Ліновицька В.М., Бухало А.С. Ріст і біосинтетична активність Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F.Gray та Schizophyllum commune у глибинній культурі. Український ботанічний журнал. 2008. Т. 65, № 1. С. 116–123.
 5. Клечак И.Р., Линовицкая В.М., Дзыгун Л.П., Малюк А.М. Ферментативная активность высших базидиальных грибов при культивировании на агаризованных средах. Международный научно-практический рецензируемый журнал Иммунология, аллергология, инфектология. № 2. С. 182-183.
 6. Тодосийчук Т.С., Кокол В., Дзыгун Л.П., Линовицкая В.М. Скрининг новых продуцентов целлюлолитических ферментных комплексов для процессов производства ткани. Биотехнология. 2011. № 6. С. 38-46.
 7. Бухало А.С., Дуган О.М., Максимюк М.Р., Ліновицька В.М. Ферментативна активність вищого базидіального гриба Grifola frondosa. Вісник Національного авіаційного університету. 2011. № 2. С. 155-161.
 8. Ліновицька В.М., Бухало А.С., Дуган О.М. Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2011. № 3. С. 56-60.
 9. Ліновицька В.М., Бухало А.С., Швед О.М., Дуган О.М. Створення біотехнології отримання екзополісахаридів на основі глибиного культивування вищого базидіоміцету Schizophyllum commune. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія Хімія, технологія речовин та їх застосування. 2011. № 700. С. 161-172.
 10. Бухало А.С., Дуган О.М., Максимюк М.Р., Ліновицька В.М. Ферментативна активність вищого базидіального гриба Schizophyllum commune. Вісник Національного авіаційного університету. 2012. № 3. С. 154-159.
 11. Ліновицька В.М. Біотехнологія екзополісахаридів з вищого базидіоміцету Schizophyllum commune. Технологический аудит и резервы производства. 2012. № 6/2 (8). С. 49-50.
 12. Бухало А.С., Дзигун Л.П., Ліновицька В.М. Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин в чисту культуру та їх довготривале зберігання. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2013. № 3. С. 12-17.
 13. Бухало А.С., Ліновицька В.М. Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих живильних середовищах. Наукові вісті НТУУ «КПІ». № 3. С. 7-11.
 14. Бисько Н.А., Линовицкая В.М., Митропольская Н.Ю. Влияние повышенных температур на жизнеспособность мицелия штаммов лекарственного базидиального гриба Schizophyllum commune Advances in Biology & Earth Sciences. 2017. Vol. 2, No. 1. Р. 112-116.
 15. Петерсон А.А., Досенко В.Є., Бідюк В.О., Коршевнюк М.В., Ліновицька В.М., Кучук М.В. Транзієнтна експресія у біомасі салату Lactuca sativa рекомбінантної малої інтерферуючої РНК до мРНК дельта-ізоформи протеїнкінази С людини // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2017. ‑ № 3. – С. 25‑35.
 16. Дзигун Л.П., Ліновицька В.М. Отримання міцеліальної біомаси лікувальних грибів Grifola frondosa та Laetiporus sulphureus на синтетичних середовищах. Innovative Biosystems and Bioengineering. Vol. 3, no. 4. Р. 239–245. DOI: https://doi.org/10.20535/ibb.2019.3.4.186329.

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. «Ділова англійська мова» (спеціальність «Педагогіка вищої школи»). Сертифікат ПК №1664. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ”. Термін проведення: 06.10.2008 – 30.11.2008
 2. «Організація та планування навчального процесу». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 733373. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ”. Термін проведення: 06.12.2010 – 01.02.2011
 3. «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни», (спеціальність «Педагогіка вищої коли»). Сертифікат № ПК №4124; Український інститут інформаційних технологій в освіті. Національний Технічний Університет України «КПІ». Термін проведення: 09.04-06.06.2014 р.
 4. «Regional Modern Agricultural and Environmental protection» (стажування та підвищення кваліфікації), сертифікат, Huaiyin Normal University, P.R.China. Термін проведення: 26.03-12.04.2019 р.
 5. «Промислові мікробні біотехнології» (стажування та підвищення кваліфікації), свідоцтво. ДП «Ензим», м.Ладижин, Вінницької обл., Україна. Термін проведення: 07 липня – 16 липня 2020 року
 6. «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР» (підвищення кваліфікації). European Academy Studies and Certification (CEASC), ГО «Асоціація Проєктних Менеджерів України». Сертифікат №0269.21. Термін проведення: лютий 2021 р.

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

п.5: захист дисертації на здобуття наукового ступеня

К.б.н., 03.00.21 Мікологія, 31 листопада 2020 року, «Біологія лікарських базидієвих макроміцетів Schizophyllum commune Fr. та Grifola frondosa (Dicks.) Gray в умовах культури»

п.8: виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника наукової теми (проекту)

ФБТ 01/2022 «Наукові засади використання базидієвих грибів в біотехнології»

п.12: наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Бісько Н.А., Ліновицька В.М., Полозюк Ю.В. Біологічні особливості рідкісного лікарського гриба Grifola frondosa (Meripilaceae, Polyporales) у культурі за різних температур // V Міжнародна конференція «Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин» (м.Херсон, Україна, 25-28 червня 2018 р)  – C. 146-148
 2. Полозюк Ю.В., Ліновицька В.М., Дуган О.М. Особливості культивування анаеробних воденсинтезувальних мікроорганізмів на твердих харчових відходах / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – м. Переяслав-Хмельницький, 30 квітня, 2018 р. – C. 11-12
 3. Бісько Н.А., Ліновицька В.М., Полозюк Ю.В. Вплив температури на ріст лікарського гриба Grifola frondosa (Мeripilaceae, Рolyporales) у глибинній культурі // Національний  науковий  простір:  перспективи,  інновації,  технології: Матеріали  V  Всеукраїнської  заочної  науково-практичної  конференції «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології» (м. Харків, 13 – 14 квітня 2018 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2018. – C. 3-8
 4. Ліновицька В.М., Бісько Н.А., Полозюк Ю.В. Ріст базидіоміцету Schizophyllum commune Fr. на агаризованих середовищах за різних температур // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – C. 43.
 5. Полозюк Ю.В., Дуган О.М, Ліновицька В.М. Особливості культивування анаеробних воденсинтезувальних мікроорганізмів на відходах харчових продуктів // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (Київ, 20 квітня 2018) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – C. 57.
 6. Ліновицька В.М., Федоренко Я.А., Біотехнологія отримання біомаси базидієвого гриба Schizophyllum commune // Другий том збірника тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Дніпро. – 2019. – Т. ІІ. – с.107.
 7. Ліновицька В.М., Федоренко Я.А., Глибинне культивування базидієвого гриба Schizophyllum commune за різних умов перемішування // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. –с. 1016
 8. Федоренко Я. А., Ліновицька В. М., Культивування Schizophyllum commune на синтетичних середовищах // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – с.69
 9. Федоренко Я.А., Ліновицька В.М., Глибинне культивування базидієвого гриба Schizophyllum commune за різних умов перемішування на середовищах різного складу // Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. –С. 9-10.
 10. Проценко Є.О., Ліновицька В.М. Моніторінг санітарно-бактеріологічного стану якості води озера Тельбін. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2020) / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. С. 155.
 11. Ліновицька В.М., Проценко Є.О. Біотехнологія виробництва міцеліальної біомаси базидіоміцета Schizophyllum commune лікувально-профілактичного та косметичного призначення. Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова (м. Харків, 25 березня 2020 р.) – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. C. 152-154.
 12. Підбір умов глибинного культивування продуценту БАР базидіоміцету Schizophyllum сommune. Вершиніна К.Ю., Ліновицька В. М. // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2021) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 26 с.
 13. Біосинтез екзополісахаридного комплексу базидієвим грибом Schizophyllum сommune Михальчук В.В., Ліновицька В.М. // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2021) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 68 с.
 14. Культивування лікувального гриба Grifola frondosa на рідких синтетичних середовищах Сорока М.М., Савчук І.В., Ліновицька В.М. // Матеріали Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 23-24 листопада 2021 року, м.Дніпро. С. 183-184.
 15. Production exopolysaccharides by medicinal mushroom Grifola frondosa in Submerged Culture Vershynina K.Y., Mykhalchuk V.V., Linovytska V.M. // Young scientists conference «Youth and modern problems of microbiology and virology»), Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, 09-11 листопада 2021 року, м.Київ, С. 34.

п.14: робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з спеціальності «Біотехнологія», протягом 2016-2017, 2018 років

п.15 участь у журі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Всеукраїнська олімпіада з біології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для школярів, 2018 та 2019 рік