Посада: доцент кафедри промислової біотехнології та біофармації, заступник декана з наукової роботи

Науковий ступінь: к.б.н.

Вчене звання: доцент

Освіта: Дніпропетровський державний університет ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю „Мікробіологія”, кваліфікація: Біолог-мікробіолог, викладач біології й хімії

Захищено дисертація «Структурно-функціональні зміни мембран стафілококів у зв’язку зі стійкістю до антибіотиків» на ступінь к.б.н. за спеціальністю 03.00.07 Мікробіологія.

У 2000 році отримано атестат доцента кафедри біотехнології

e-mail: lbofbt@gmail.com

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Загальна мікробіологія та вірусологія»
 • Керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • «Біотехнологія антибіотиків»
 • Керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою
 • Керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

Методична робота

 • Є співавтором 14 методичних праць в тому числі;
 • Галкін О.Ю., Дуган О.М., Горго Ю.П., Горчаков В.Ю., Горобець С.В., Литвинов Г.С, Орябінська Л.Б.Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Галузь знань 09 Біологія Спеціальність 091 Біологія 2016 р.
 • Галкін О.Ю., Дуган О.М., Горго Ю.П., Горчаков В.Ю., Горобець С.В., Литвинов Г.С, Орябінська Л.Б Стандарт вищої освіти НТУУ «КПІ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Галузь знань 09 біологія Спеціальність 091 Біологія 2016 р.
 • Технологія продуктів мікробного синтезу: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Уклад. Л.Б. Орябінська, Л.П. Дзигун, В.Ю. Поліщук. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 40 с.
 • Біотехнологія антибіотиків: Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”, освітня програма “Біотехнології” укладачі Л. Б. Орябінська, Л. П. Дзигун, В. Ю. Поліщук К.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2020. – 40 с.
 • Загальна мікробіологія та вірусологія : Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”, освітня програма “Біотехнології укладачі Л.Б. Орябінська, Л.П.. Дзигун., Л.О. Тітова.К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 120 с

Наукова робота

 • ORCID https://orcid.org/0000-0003-4784-3817
 • Google Scholar x_5QPWMAAAAJ
 • Scopus 6506768307
 • Researcher L-1408-2017

 Сферою наукових інтересів є:

 • Розробка комплексних пробіотичних продуктів із високою функціональною активністю на основі лактобактерій

 Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 • № 2033п «Створення лінії інноваційних біологічно активних продуктів для медицини, харчової промисловості та сільського господарства 2017-2021 р (відповідальний виконавець) – замовник МОНУ
 • ФБТ 01/2-17 Розробка концепції створення іноваійних пробіотиків 2017-2021 рр (керівник ініціативної науково-дослідної роботи)
 • М/329-2012, М/35-2013 и М/136-2014 – Международні билатеральні проекти: – «Розробка пробіотичних препаратів для покращення засвоєння антиоксидантів» (спільна робота з Національним технологічним інститутом штату Карнатака Індія) – 2012-2014г — (відповідальний виконавець)
 • 2468 п «Розробка технології нового пробіотика на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus» 2011-2012 г. (відповідальний виконавець) – замовник МОНУ

Є автором 117 наукових праць, в тому числі:

 • С. О. Старовойтова, Л. Б. Орябинская, В. Ю. Горчаков, А. М. Дуган // Гипохолестеринемическая и протеолитическая активност лактобактерий in vitro // Журнал Довкілля і здоров’я. – 2007. –  №4. – с.68– 71
 • Старовойтова С.О., Орябінська Л.Б., Горчаков В.Ю.//Молочнокислі бактерії – біосорбенти важких металів ж. Наукові вісті «НТУУ КПІ». – 2008. – -№1.- – С.108– 116
 • Старовойтова С.А., Орябинская Л.Б., Горчаков В.Ю., Дуган А.М //Биологическая активность молочнокислых бактерий ж.Науковий вісник Національного аграрного університету.  – 2008. – №125. – С.227– 233
 • Старовойтова С.О., Орябінська Л.Б , Горчаков В.Ю., Дуган О.М. //Антимутагенна активність молочнокислих бактерій ж.Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2008. – №5. – С.53– 56
 • Шинкаренко Л.М., Старовойтова С.О., Орябінська Л.Б., Яловенко О.І., Дуган О.М.// Антимутагенна дія препарату БЛАСТЕН ж. Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2008. – №5. – С.44-51
 • Орябінська Л.Б., Акулевич О.В., Лазаренко Л.Н., Тищенко О.Ф.,Дуган О.М. // «Вивчення потенціальних можливостей рослинного препарату карбюлози для застосування в біотехнології пробіотиків» ж. «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології» Вип 3. –  С.249– 261.
 • Типлинська К.О., Орябінська Л.Б., Горчаков В.Ю., Дуган О.М//.Побічна дія пробіотиків ж. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2012..вип.3. – С. 319– 329
 • Акулевич О.В.,Орябінська Л.Б Тищенко О.Ф.,Дуган О.М// Карбюлоза як компонент комплексного пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus  ж. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2012. вип3.- С.249– 261.
 • Типлинська К.О., Орябінська Л.Б., В.Ю. Горчаков// Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок в період менопаузи ж. Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2012. – №-3 С.80– 88
 • Акулевич О.В, Орябінська Л.Б., Дуган О.М// Кінетика росту молочнокислих бактерій р.Lactobacillus  на поживних середовищах з різноманітним джерелом  вуглецевого та азотного живлення» ж. Наукові вісті НТУУ «КПІ» –№3 –2013–с.7-11.
 • Дзюба О.С., Орябінська Л.Б., Богдан Т.З., Дуган О.М. //Біотерапевтичні властивості лактобактерій ж. «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології» 2013. – №4. – с.19– 29
 • Орябінська Л.Б., Прасанна Б.Д., Лазаренко Л.Н., Дуган О.М //Імуномоделювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонента  ж. Наукові вісті НТУУ « КПІ. – -2014. – 33. – С58– 62
 • Л.Б.,Орябінська С.О. Старовойтова,. В.І. Лубенець //Cпектр антимікробної дії вітчизняного протигрибкового препарату «ЕСУЛАН» ж. Наукові Вісті №3. – c.68– 76. – 2015
 • Silvia Yumnam, Prasanna D. Belur, Oriabinska Larysa, Liudmyla Khrokalo, Olexii Dugan //Оptimization of tannase postive probiotic production in a bioreactor by resposne surface methodology. Biotechnologia Acta– 2014–V.7. – №5– с.62–70
 • К.В. Типлинська, ,О.М., Орябінська Л.Б., Дуган, В.Ю. Горчаков.//Вплив лактобактерій на стероїдний профіль жінок з пригніченим синтезом андрогенів Національний вісник « Львівська політехніка» –2014– №787. –С. –281–288
 • Орябінська Л.Б Прасанна Б.Д., Лазаренко Л.Н.,Дуган О.М // Імуномоделювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компоненту  ж.     Наукові вісті НТУУ « КПІ–2014–33–С. – 58-62
 • Л.Б. Орябінська, С.О. Старовойтова,. В.І. Лубенець //Cпектр антимікробної дії вітчизняного протигрибкового препарату «ЕСУЛАН» ж. Наукові Вісті КПI/- 2015––№3. ––-С.68–-76
 • Prasanna D. Belur, L.B. Oriabinska, Olexii M. Dugan //Multistrain probiotic production by co-culture fermentation in a lab-scale bioreacto/Engineering in Life Sciences.2017: 16;.247–253. Видання включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
 • Oriabinska, S.О. Starovoitova, S. V.Vasylyuk,V.P. Novikov, V.І. Lubenetsc //Ethylthiosulfanylate effect on  Сandida tropicalis // Biochem. J. – 2017–  Vol.89– №5 – р 70–76. Видання включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
 • Oriabinska, O.Dziuba, O. Dugan // Lactobacillus As producers of extracellular tannase// Biotechnologia Acta. 2018; 5 (1): 65 – 73
 • Орябінська Л.Б.,Прасанна Б.Д., Горчаков В.Ю.// Оцінка біотерапевтичного потенціалу штаму  Lactobacillus plantarum 2621 методом спектрально – динамичного аналізу.// Збірник наукових праць НФаУ –  ,– X.: Вид-во НФаУ, 2018; ( 5): р.275-279
 • Орябинская Л.Б., Прасанна Д.Б., Лазаренко Л.Н. //Пробиотические и биотерапевтические свойства танназопозитивного штамма Lactobacillus plantarum  МТСС 2621 ж. Антибиотики и химиотерапия 2019– 64, №9—10– С. 14-20 Видання включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS

Підвищення кваліфікації, стажування

 • Стажування у Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова, кафедра мікробіології 1980р.
 • Стажування у Національному технологічному інституті м. Мангалур, штат Карнатака Індія (National Institute of Technology Karnataka Surathkal), 2012 г.
 • «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» МОНУ Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ “КПІ”. Термін проведення:.2020р

п.8: виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника наукової теми (проекту) за останні 5 років

 • ФБТ 01/2-17 Розробка концепції створення іноваійних пробіотиків 2017-2021 рр (керівник ініціативної науково-дослідної роботи)

п.12: наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій за останні 5 років 

 • Prasanna D. Belur, L.B. Oriabinska, Olexii M. Dugan Multistrain probiotic production by co-culture fermentation in a lab-scale bioreacto/Engineering in Life Sciences.2017: 16;.247–253. Видання включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
 • Oriabinska, S.О. Starovoitova, S. V.Vasylyuk,V.P. Novikov, V.І. Lubenetsc Ethylthiosulfanylate effect on  Сandida tropicalis // Biochem. J. – 2017–  Vol.89– №5 – р 70–76. Видання включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
 • Орябинская Л.Б., Прасанна Д.Б., Лазаренко Л.Н. “Пробиотические и биотерапевтические свойства танназопозитивного штамма Lactobacillus plantarum  МТСС 2621 ж. Антибиотики и химиотерапия 2019; 64: 9—10:14-20 Видання включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
 • Oriabinska, O.Dziuba, O. Dugan Lactobacillus As producers of extracellular tannase// Biotechnologia Acta. 2018; 5 (1): 65 – 73
 • Кравченко О.В.,Орябінська Л.Б. та ін. «Виділення поліклональних антитіл до колагену методом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-сефарозою» Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2017– № 3. – С. 41-47
 • Oriabinska, V. Gorchakov, Prasanna D //Potential biotherapeutic effect of Lactobacillus plantarum 2621 Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the III International Scientific Conference, April 19-20, 2018, Kyiv. – Kyiv, 2018. – p. 77-78
 • Oriabinska1, L. Lazarenko, Prasanna D //Immunomodulatory properties of tannase positive strain Lactobacillus plantarum 2621 Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the III International Scientific Conference, April 19-20, 2018, Kyiv. – Kyiv, 2018. – p. 152-153
 • V. Karpenko, L.B. Oryabinska, T.Z. Bogdan //Preparation of the cell lysates from Lactobacillus strains// III International Scientific Conference, Microbiology and Immunology, р.54; дата 19-20, 2018, Kyiv. – Kyiv, 2018.;
 • Кravchenko О.V. , L.B. Oryabinska //Affinity chromatography as a modern method for the isolation and purification of polyclonal antibodies//. «Inżynieria i technologia. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki». – Warszawa :– 2017 с.17-18
 • Кравченко О.В., Орябінська Л.Б.,Олійник Д.М., Дудкіна Ю.В.// Отримання поліклональних антитіл до колагену методом афінної хроматографії на коло-нці з protein a-сефарозою //ХІ Всеукраїнська конференція «Біотехнологія ХХІ століття» Київ, 21 квітня, 2017,с.43
 • Дзюба О.В., Орябінська Л.Б., Прасанна В.Д;Оптимізація умов культивування таназопозитивних штамів p. Lactobacillus у змішаній культурі // ХІ Всеукраїнська конференція «Біотехнологія ХХІ століття» Київ, 21 квітня, 2017, с.27
 • Орябінська Л.Б.,Прасанна Б.Д., Горчаков В.Ю., Оцінка біотерапевтичного потенціалу штаму Lactobacillus plantarum 2621 методом спектрально – динамичного аналізу.// Збірник наукових праць НФаУ –  ,– X.: Вид-во НФаУ, 2018; ( 5): р.275-279
 • Орябінська Л.Б., Карпенко В. В. Розробка технології одержання ферментолізатів на основі бактерій р.Lactobacillus та лізоциму//Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УАН О. І.Тихонова(м. Харків, 25 березня 2020 р.) -Х. : Вид-во НФаУ, 2020. с.187-190. (Серія «Наука»)
 • Л.Б. Орябінська, В.В. Карпенко, Т.З. Богдан Розробка методу гідролізу молочнокислих бактерій р. Lactobacillus ферментним препаратом шт. Streptomyces recifensis var. lyticus 2435 / // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць НФаУ, випуск 4. – X.: Вид-во, 2018. – с. 170-174
 • Потьомкіна В.О., Орябінська Л.Б Вплив лізату лактобактерій на продукцію цитокінів у мишей лінії BALB/c     ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» 23.04.2021, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського с.78
 • Потьомкіна В.О. Богдан Т.З. Орябінська Л.Б Вплив лізату лактобактерій Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus LB86 на вологість шкіри ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвячена 20 річчю факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського23.04.2021, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського  с. 79
 • Карпенко В.В., Орябінська Л.Б., Богдан Т.З. Аналіз ефективності отримання лізатів бактері p. Lactobacillus  методами ультразвукової і ферментативної дезінтеграції Біотехнологія ХХІ століття»: (Київ, 20 травня 2020) [Текст] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020
 • B. Orіabinska, V.V. Karpenko, V.Yu. Gorchakov Fermentolysates of lactic acid bacteria and their functional  properties І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Проблеми та досягнення сучасної біотехнології  25 березня 2021 р. Харьків С. 27-28

п.14: робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за останні 5 років

 • Заступник голови галузевої конкурсної комісії ІІ-туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Біотехнологія», 2017-2018 рр.
 • Член конкурсної комісії І-туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Біотехнологія», 2020-2021 рр
 • Голова конкурсної комісії І-туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Біотехнологія», 2022 рр

п.15 участь у журі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Член жури з 1-й Всеукраїнської олімпіади з біології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для школярів, 2018 р (не помню когда первая была)п.15 участь у журі Всеукраїнських учнівських олімпіад

п.15 участь у журі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Член жури з 1-й Всеукраїнської олімпіади з біології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для школярів, 2018 та 2019 роки