Поліщук Валентина Юріївна 

посада: завідувач кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: к.т.н.

наукове звання: –

освіта: У 1999 році закінчила Національний технічний університет України „КПІ” та отримала кваліфікацію інженер-хімік-технолог за спеціальністю „Біотехнологія”.

У 2018 році захистила дисертацію на тему «Розробка технології виробництва рибофлавіну і ефірної олії, що продукуються Eremothecium ashbyi Guill.» та отримала ступінь к.т.н. за спеціальністю 03.00.20 Біотехнологія.

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Технологія продуктів мікробного синтезу» (лекції, лабораторні)
 • «Основи фармацевтичних виробництв» (лабораторні)
 • «Біотехнологія харчових виробництв» (лекції, лабораторні)
 • «Загальна біотехнологія» (лабораторні)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів
 • здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • «Промислова ензимологія» (лекції, лабораторні)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою
 • здійснює керівництво науково-дослідною практикою студентів, що навчаються за освітньо-науковою програмою
 • здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами

Освітній рівень «доктор філософії»:

 • здійснює керівництво  аспірантами

Методична робота

 • Гарант освітньо-професійної програми «Біотехнології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • Є співавтором 6 навчальних посібників та методичних вказівок
 1. Біотехнологія сільськогосподарських виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад. В.М.Ліновицька, В.Ю.Поліщук, Л.П.Дзигун, Л.О.Антоненко, О.М.Дуган. – К.: ”Політехніка”, 2011. – 32 с.
 2. Основи мікології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад.: Л.П. Дзигун, В.М. Ліновицька, В.Ю. Поліщук, Л.О. Антоненко, О.М. Дуган. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 28 с.
 3. Основи фармацевтичних виробництв: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / Уклад. Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, В.Ю. Поліщук. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 40 с.
 4. Технологія продуктів мікробного синтезу: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Уклад. Л.Б. Орябінська, Л.П. Дзигун, В.Ю. Поліщук. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 40 с.
 5. Біотехнологія антибіотиків: Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Біотехнології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Б. Орябінська, Л. П. Дзигун, В. Ю. Поліщук. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 40 с.
 6. Основи фармацевтичних виробництв: Домашня контрольна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / уклад. Т. С. Тодосійчук, В. Ю. Поліщук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 19 с.

Наукова робота

Профіль ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1284-584X

Профіль Web of Science ResearcherID: J-4105-2017

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=89brgkwAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Сферою наукових інтересів є:

фізіолого-біохімічні особливості та біотехнологія аскоміцетів, продуцентів рибофлавіну.

Участь у наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 • ФБТ 01/2017 «Розробка технології біоактивних препаратів на основі грибних та бактеріальних культур» – 01/4 «Розробка технології виробництва рибофлавіну і ефірної олії, що продукуються Eremothecium ashbyi»
 • Тема № 2033п «Створення лінії інноваційних біологічно активних продуктів длямедицини, харчової промисловості та сільського господарства», номер державної реєстрації НДР 0112U002390

Є автором 8 статей та більш ніж 50 тез. В тому числі:

 1. Поліщук В. Ю., Маланюк М. І., Дуган О. М. Морфолого-культуральні і біосинтетичні властивості Eremothecium ashbyi Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2011. №3. С. 74–78.
 2. Поліщук В. Ю., Маланюк М. І., Карпенко О. Я., Дуган О. М. Вплив температури на життєдіяльність міцелію Eremothecium ashbyi Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування». 2012. №726. С. 158–163.
 3. Поліщук В. Ю., Маланюк М. І., Дуган О. М. Динаміка росту та накопичення рибофлавіну аскоміцетом Eremothecium ashbyi Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2014. №3. С. 73–77. HTTPS://DOI.ORG/10.20535/1810-0546.2014.3.52611
 4. Поліщук В. Ю., Дуган О. М. Сучасні можливості отримання ефірної олії з ароматом троянди. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2016. №3. С. 69–77. https://doi.org/10.20535/1810-0546.2016.3.64976
 5. Поліщук В. Ю., Дуган О. М. Вплив умов культивування на біосинтетичну здатність Eremothecium ashbyi Технологічний аудит та резерви виробництва, 2016. №2/4(28). С. 35–41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.65470
 6. Поліщук В. Ю., Дуган О. М. Вплив умов отримання посівного матеріалу на біосинтетичну здатність продуценту рибофлавіну Eremothecium ashbyi. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2017. V. 14, № 132. P. 82–84.
 7. Polishchuk V., Dugan O. Prospects of using glucosefructose syrup in the riboflavin biotechnology. Foodscience and technology. 14 (2), Р. 25-32. http://doi.org/10.15673/fst.v14i1.1512
 8. Stetsenko N., Polishchuk V., Dugan О. Development of nutrient medium for riboflavin biosynthesis by Eremothecium ashbyi Technology Audit and Production Reserves. 2021. 6(3(62). Р. 53–56. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.247266

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. «Пошукова оптимізація сайтів та просування за вебометричними показниками», навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ», Свідоцтво ПК 02070921 001015-16, 21.06.2016. Термін проведення: 05.04.2016-21.06.2016
 2. «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності», навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти», Свідоцтво ПК 02070921/ 006994-21, 17.12.2021. Термін проведення: 03.11.2021-17.11.2021
 3.  Міжнародне стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування: «Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проєктів у фінансовій перспективі ЄС» на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща, 19 червня – 28 липня 2023 р.

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

п.4: наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

 1. Технологія продуктів мікробного синтезу: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / Уклад. Л.Б. Орябінська, Л.П. Дзигун, В.Ю. Поліщук. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 40 с.
 2. Біотехнологія антибіотиків: Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Біотехнології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. Б. Орябінська, Л. П. Дзигун, В. Ю. Поліщук. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 40 с.
 3. Основи фармацевтичних виробництв: Домашня контрольна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / уклад. Т. С. Тодосійчук, В. Ю. Поліщук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,57 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 19 с.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

дисертаційна робота на тему «Розробка технології виробництва рибофлавіну і ефірної олії, що продукуються Eremothecium ashbyi Guill.» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Дата захисту 27 червня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Науковий керівник д.б.н., проф. Дуган О.М.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Поліщук В.Ю., Яловенко О.І., Дуган О.М. Аналіз здатності Eremothecium ashbyi до синтезу ароматутворюючих речовин // Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова (м. Харків, 25 березня 2020 р.)
 2. Олійник Н.М., Поліщук В.Ю., Яловенко О.І. Перспективи використання відходів оліє-жирової промисловості у виробництві рибофлавіну // Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова (м. Харків, 25 березня 2020 р.)
 3. Hnatiuk Marharyta, Polishchuk Valentyna EFFECT OF POTASSIUM PHOSPHATE ON BIOSYNTHETIC CAPACITY OF EREMOTHECIUM ASHBYI Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 р.).
 4. Стеценко Н.Я., Поліщук В.Ю. Вплив фосфору на біосинтетичну активність Eremothecium ashbyi Збірник V Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 26 литопада 2020 р.)
 5. Стеценко Н.Я., Поліщук В.Ю. Вплив різних джерел нітрогену на накопичення рибофлавіну продуцентом Е. ashbyi F-340 Збірник ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття» (м. Київ, 23 квітня 2021 р.)

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Стеценко Н.Я. Модифікація середовища для культивування продуцента рибофлавіну, переможець І-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (секція «Харчова і сільськогосподарська біотехнології»), 2021. Лист № 3300/2-15 від 12.02.21

Керівництво школярем, який зайняв призове місце II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”:

Мазур Іван Олександрович Перспективи використання відходів оліє-жирової промисловості у виробництві рибофлавіну, 2 місце ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”, 2020, наказ Департаменту освіти і науки КМДА №55 від 10.03.2020.

Юрлова Вероніка Євгенівна Вплив компонентів поживного середовища на біосинтетичну здатність аскоміцета Eremothecium ashbyi, 2 місце ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”, 2020, наказ Департаменту освіти і науки КМДА №55 від 10.03.2020.