Тітова Лариса Олександрівна

посада: старший викладач кафедри промислової біотехнології та біофармації

науковий ступінь: к.т.н.

вчене звання: –

освіта: у 2006 році закінчила Національний технічний університет України „КПІ” та отримала кваліфікацію магістр з біотехнології за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

У 2013 році захистила дисертацію на тему «Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus» та отримала ступінь к.т.н. за спеціальністю 03.00.20 Біотехнологія.

Контакти:

e-mail: titova.larisa@lll.kpi.ua

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

 • «Загальна мікробіологія та вірусологія» (лекції, лабораторні)
 • «Анатомія та фізіологія рослин» (лабораторні, практичні)
 • «Основи генетичної та клітинної інженерії» (лабораторні)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів
 • здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

 • «Промислова ензимологія» (лабораторні)
 • здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою
 • здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

Методична робота

 • Виконання обов’язків секретаря кафедри промислової біотехнології та біофармації.
 • Є співавтором 8 навчальних посібників та методичних вказівок
 1. Біотехнологія сільськогосподарських виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад. В.М.Ліновицька, В.Ю.Поліщук, Л.П.Дзигун, Л.О.Антоненко (Л.О. Тітова), О.М.Дуган. – К.: ”Політехніка”, 2011. – 32 с.
 2. Основи мікології. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051401 – біотехнологія / Уклад.: Л.П. Дзигун, В.М. Ліновицька, В.Ю. Поліщук, Л.О. Антоненко (Л.О. Тітова), О.М. Дуган. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 28 с.
 3. Основи генетичної та клітинної інженерії. Ч. І. Генетичне конструювання in vivo: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Уклад. : І.Р. Клечак, Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, Л.О. Тітова. – Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 50 с.
 4. Основи генетичної та клітинної інженерії. Ч. ІІІ. Застосування клітинних культур в біотехнології і вірусології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Трохименко О.П., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с.
 5. Генетика: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені І. Сікорського, 2017. – 40 c.
 6. Основи еволюційної теорії: Навчальне видання з дисципліни «Біологія розвитку та основи еволюційної теорії» для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія спеціалізації «Промислова біотехнологія» / Уклад.: О.Ю.Галкін, Л.О. Тітова. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. – 121 с. (електронне видання).

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25110/1/Osnovy.pdf

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4564-9674

Профіль Web of Science ResearcherID: I-2936-2017

Профіль Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EZ3Iq_QAAAAJ

Сферою наукових інтересів є:

Культивування базидієвих грибів та їх біологічні властивості, біотехнології препаратів на основі біомаси та біологічно активних речовин базидієвих грибів.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо:

 • ФБТ 01/2022 «Наукові засади використання базидієвих грибів в біотехнології» (співвиконавець ініціативної науково-дослідної теми)
 • Грант Фонду фундаментальних досліджень МОН України «Закономірності росту базидієвих грибів у глибинній та поверхневій культурі»№ 25.5/086 Ф25/644-2007 (співвиконавець)
 • НДР № 2033п «Створення лінії інноваційних біологічно активних продуктів для медицини, харчової промисловості та сільського господарства», 01.01.2017 – 31.12.2019. № договору 2-24 від 13.02.2017 (співвиконавець)
 • ФБТ 01/2017 «Розробка технології біоактивних препаратів на основі грибних та бактеріальніх культур» – 01/5 «Біосинтетична діяльність вищих базидіальних грибів» (співвиконавець)

Є автором 16 статей, 4 патентів та більш ніж 60 тез. В тому числі:

 1. Тітова Л.О., Клечак І.Р. «Особливості культивування вищого базидіального гриба Тrametes zonatus на рідких середовищах» / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2015. – №3 (101). – С. 76–83.
 2. Тітова Л.О., Клечак І.Р., Трохименко О.П., Лазаренко Л.М., Дуган О.М. Імуномодулювальні і противірусні властивості базидіального гриба Trametes versicolor / Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2015. – Т.17. – С. 253-257.
 3. Ivanova T.S., Titova L.O., Megalinska G.P. Compositional study of Schizophyllumcommune Fr.: Fr. grown on the new substrate breadcrumb [Електронне видання] / Наукові доповіді НУБіП України. – 2015. – № 57 (грудень). – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_8/16.pdf.
 4. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Клечак І.Р., Новак А.Г., Циганков С.П. Барда мелясна як поживне середовище для культивування лікарських грибів : патент на корисну модель 120389 Україна: № u 2017 05285; заявл. 30.05.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20.
 5. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Клечак І.Р., Новак А.Г., Циганков С.П. Поживне середовище для культивування лікарських грибів, яке містить барду мелясну : патент на винахід 118997 Україна: № а 2017 05286; заявл. 30.05.2017; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 02070921/005638-20 від 21.05.2020 р. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ імені Ігоря Сікорського. Термін проведення: 13.04.20 – 21.05.20.
 2. “Іноземна мова (англійська)”. Сертифікат № Н19/05/18 від 26.06.2018. Центр іноземних мов Міжнародного університету фінансів. Термін проведення: 1.02.18 – 26.06.18.

Виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365), 1-20

Наявність одного патенту на винахід

 1. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Клечак І.Р., Новак А.Г., Циганков С.П. Поживне середовище для культивування лікарських грибів, яке містить барду мелясну : патент на винахід 118997 Україна: № а 2017 05286; заявл. 30.05.2017; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7.

Наявність виданих навчально-методичних посібників

 1. Генетика: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені І. Сікорського, 2017. – 40 c.
 2. Основи генетичної та клітинної інженерії. Ч. І. Генетичне конструювання in vivo:метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. спец. 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Уклад. : І.Р. Клечак, Т.С. Тодосійчук, В.М. Ліновицька, Л.О. Тітова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 50 с.
 3. Основи генетичної та клітинної інженерії. Частина ІІІ. Застосування клітинних культур в біотехнології і вірусології: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія / Уклад.: Клечак І.Р., Трохименко О.П., Ліновицька В.М., Тітова Л.О. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. – 36 с.
 4. Основи еволюційної теорії: Навчальне видання з дисципліни «Біологія розвитку та основи еволюційної теорії» для студентів спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія спеціалізації «Промислова біотехнологія» / Уклад.: О.Ю. Галкін, Л.О. Тітова. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. – 121 с. (електронне видання). http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25110/1/Osnovy.pdf

п.9: робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);

Проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН. Член секції № 10. Розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології (2016 – 2020 рр).

Подяка МОН України члену секції №10 Експертної ради МОН України за проведення експертизи проєктів, проміжних і анотованих звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, наказ МОН України № 378-К від 27.09.21.

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Карпеко К.М. Ріст базидіального гриба Trametes hirsuta на середовищі з сухою молочною сироваткою / К.М. Карпеко, Д.В. Олефіренко, І.Р. Клечак, Л.О. Тітова // Збірник тез допов. V Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (17-18 листопада 2016 ). — Т. : ТНТУ, 2016. — Том II. — С. 232.
 2. Олефіренко Д.В. Ріст базидіального гриба Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden на середовищі з молочною сироваткою в поверхневій культурі / Д.В. Олефіренко, К.М. Карпеко, Л.О. Тітова // «Біологія: від молекули до біосфери». Тези допов. XI Міжнар. конф. молодих учених (26 листопада -2 грудня 2016 р., м. Харків). – Х.: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – с. 161
 3. Клечак І.Р., Тітова Л.О. Культивування базидіального гриба Тrametes versicolor на середовищі з молочною сироваткою у глибинній культурі // Міжнар. наук-практ. конф «Хімія, біо- та нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості», (17–18 жовтня 2016). – Х., 2016. – С. 170.
 4. Іванова Т.С., Бісько Н.А., Тітова Л.О., Циганков С.П. Утилізація продуктів перероблення біоетанолу шляхом культивування макроміцетів // Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (3–7 жовтня 2016 р., м. Вінниця, Україна). – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – C.115.
 5. Ivanova T.S., Titova L.O. Corn and molasses stillages for cultivation of medicinal macromycetes // XІ Міжнар. наук. конф. молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери» (Харків, 29 листопада – 2 грудня 2016 року). – Х., 2016. – С. 93.
 6. Ivanova T., Megalinska G., Titova L. Trametes versicolor and Schizophyllumcommune mycelia in submerged cultivation on breadcrumb // Молодь і поступ біології: збірник тез XIIІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 25 – 27 квітня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 210–211.
 7. Олефіренко Д.В. Відбір базидієвих грибів Trametes hirsuta на поживних середовищах різного складу / Олефіренко Д.В., Карпеко К.М., Клечак І.Р., Тітова Л.О. // «Теорія і практика сучасної науки» : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15-16 червня 2017 року). – К.: МЦНД, 2017. – С. 49.
 8. Карпеко К. М. Відбір швидкоростучих штамів базидієвих грибів роду Trametes на середовищах з вторинної молочної сировини / Карпеко К.М., Олефіренко Д.В., Клечак І.Р., Тітова Л.О. // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21 квітня 2017). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – с. 31.
 9. Іванова Т.С., Тітова Л.О. Отримання міцелію та екзополісахаридів лікарських макроміцетів при культивуванні на барді меляси / Біотехнологія ХХІ століття ХІ : Всеукр. наук.-практ. конф. (для студентів, аспірантів і молодих учених), 21 квітня 2017. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. –С. 33.
 10. Ivanova T.S., Titova L.O., Megalinska G.P., Tsygankov S.P. Exopolysaccharides of medicinal mushrooms after cultivation on corn and molasses stillages // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 року). В 2-х.т., Т.2. – Х. : НФаУ, 2017. – Р.11–12.
 11. Олефіренко Д.В., Тітова Л.О., Клечак І.Р. Вплив вмісту молочної сироватки у складі поживного середовища на вихід екзополісахаридів T.versicolor ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Біотехнологія ХХІ століття», (м.Київ, 20.04.2018)
 12. Карпеко К.М., Клечак І.Р., Тітова Л.О. Вихід ендополісахаридів Т.versicolor при культивуванні на середовищі з додаванням відходів харчової промисловості ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Біотехнологія ХХІ століття», (м.Київ, 20.04.2018)
 13. Ivanova T.S., Titova L.O., Megalinska G.P., Tsygankov S.P. Сultivation of fungal mycelia on the wastes of bioethanol production Міжнародна конференція: Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері біологічних наук (Люблін, Польща; 28.12.2017). – 195 p. Url – ISBN 978-9934-571-16-9
 14. Дзигун Л.П., Іванова Т.С., Тітова Л.О., Циганков С.П. Культивування Trametes versicolor на відходах виробництва біоетанолу ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 19.04.2018).
 15. Ivanova T.S., Dzyhun L.P., Titova L.O., Tsygankov S.P. Cultivation of medicinal mushroom mycelia on the molasses stillage VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», (Київ, 29.11.2018). Url – http://81.30.162.23/repository/getfile.php/19436.pdf
 16. Titova L.O., Klechak І.R. Influence of milk whey concentration in complex nutrient medium on exopolysaccharide production by T. versicolor. The 5 th International conference ‒ Science and society (June 15, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. 106-109 p. Url – ISBN 978-1-77192-360-6
 17. Герасимчук А.С., Тітова Л.О. Роль пробіотиків у лікуванні жінок зрецидивуючими інфекціями сечовивідних шляхів / «Modern problems in science»: VIІI Міжнародна науково-практична конференція, (09-12 листопада 2020 р., Прага, Чехія) ) [Текст]. – Прага, 2020. – С. 526. – ISBN – 978-1- 63649-931-4, DOI – 10.46299/ISG.2020.II.VIII
 18. Макогін О.О., Тітова Л.О. Функціональні харчові продукти на основі базидієвихгрибів Trametes // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 20 травня 2020) [Текст]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – С. 64.
 19. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Дзигун Л.П., Клечак І.Р. Противірусні властивості лікарських грибів // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 20 травня 2020) [Текст]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – С. 36
 20. Сайко Д.Ю., Тітова Л.О. Фагова терапія – перспективний метод боротьби з антибіотикорезистентними збудниками інфекційних хвороб // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квітня 2021) [Текст]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – С. 88.
 21. Сайко Д.Ю., Тітова Л.О. Біотехнологія культивування бактеріофагів // Матеріали Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» 23-24 листопада 2021 року, м.Дніпро. С. 176-178.
 22. Поворозний І.В., Тітова Л.О. Використання аденоасоційованих вірусів для відновлення зору у людини. // Trends of development modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2021. Pp. 97-99. DOI: 10.46299/ISG.2021.II.IX.
 23. Удовенко Ю.Р., Тітова Л.О. Komagataeibacter xylinus як продуцент бактеріальної целюлози // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квітня 2021) [Текст]. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – С. 99.