Яловенко Олена Ігорівна

посада: доцент кафедри промислової біотехнології 

вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності «гігієна та професійна патологія».

освіта: У 1985 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко, отримавши кваліфікацію “Біолог-ботанік. Викладач біології і хімії “.

У 2007 р. захистила дисертацію на тему «Генетично змінені штами мікроорганізмів у системі етапної оцінки мутагенної активності косметичних засобів і їхніх інгредієнтів» та отримала ступінь к.б.н. за спеціальністю 03.00.15 Генетика.

У 2010 р. отримала  атестат старшого наукового співробітника зі спеціальності «гігієна та професійна патологія».

Контакти: е-mail: yalov89@i.ua

Навчальна робота

Освітній рівень «бакалавр»:

– «Основи виробництва парфумерно-косметичних засобів» (лекції, практичні заняття)

– «Валеологія з основами фізіології» (лекції, практичні заняття)

– «Фізіологія людини та тварин» (практичні заняття)

– «Загальна біотехнологія» (лабораторні заняття)

–  «Основи фармацевтичних виробництв» (лабораторні заняття)

– здійснює керівництво переддипломною практикою студентів

– здійснює керівництво дипломними проєктами студентів

Освітній рівень «магістр»:

– здійснює керівництво переддипломною практикою студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

– здійснює керівництво магістерськими дисертаціями студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою

Методична робота

 • Відповідальна за сприяння працевлаштуванню студентів кафедри та профорієнтаційну роботу на кафедрі
 • Відповідальна за заходи з професійного розвитку на кафедрі
 • Куратор навчальної групи
 • Є співавтором 1 навчального посібника

Дуган О.М., Литвинов О.Ю., Галкин О.Ю., Яловенко О.І. Науково-управлінські засади екологічної експертизи та оцінювання довкілля // Навч. посіб. для аспірантів спеціальності 162 «Біотехнологія та біоенженерія» за наук. ред. О.М. Дугана;  НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського».  К.: ВПЦ «Київський університет». 2017. с. 303.

Наукова робота

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5022-143X

Профіль Web of Science ResearcherID: Q-5314-2018

Профіль Google scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=EAbsjtgAAAAJ&hl=uk

Сферою наукових інтересів є:

охорона здоров’я людини, гігієна довкілля, безпека парфумерно-косметичних засобів, товарів побутової хімії та дезінфектантів.

Участь в наукових проєктах, темах, грантах тощо

 • НДР (планової бюджетної) 2015-2017  рр. «Дослідити залежність між фізико-хімічними та санітарно-гігієнічними параметрами домінантних одорантів для препаратів побутового призначення і косметично-парфумерних засобів та розробити методи їх санітарно-хімічного контролю в повітрі населених місць», яка була виконана у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». Шифр теми: АМН.12.15, № держреєстрації: 0115U000654, УДК: 614.718:661.18-035.66:687.5
 • НДР (планової бюджетної) 2018-2019 рр. «Наукове обґрунтування вимог безпеки до товарів побутової хімії, призначених для догляду за виробами для дітей», яка виконується у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», Шифр теми: АМН.11.18, № держреєстрації: 543.395:648.18:613.48/49-053.2, УДК: 543.395:648.18:613.48/49-053.2

Публікації: є автором 3 монографій,  51 статей, 3 стандартів, 1 методики,  8 патентів, 4 інформаційних листів та більш ніж 50 тез.

В тому числі:

1. Монографії, методики (за останні 10 років)

 1.  Голіченков О.М., Раєцька О.В., Яловенко О.І., Ляшенко В.І., Майстренко З.Ю., Бабій В.Ф., Кондратенко О.Є., Пімушина М.В., Винарська О.І.,  Григоренко Л.Є., Томашевська Л.А., Дідик Н.В.,Лемешко Л.П., Спаська Ю.А. Токсиколого-гігієнічна характеристика сучасних поверхнево-активних речовин та розробка профілактичних заходів щодо їх можливого впливу на організм // В «Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наукових розробок 2014 р.) за ред акад. Сердюка А.М.».  2015. Київ, ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва  НАМНУ». С. 309 – 334.
 2. Голіченков О.М., Ляшенко В.І., Яловенко О.І., Останіна Н.В., Раєцька О.В., Кузнецова О.М., Брицун В.М., Мелешко Р.А., Майстренко З.Ю., Уманець Г.П., Кучеренко О.Ю., Спаська Ю.С. Дослідити залежність між фізико-хімічними та санітарно-гігієнічними параметрами домінантних одорантів для препаратів побутового призначення і косметично-парфумерних засобів та розробити методи їх санітарно-хімічного контролю в повітрі населених місць // Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наукових розробок 2017 р.) за ред. акад. А.М. Сердюка. К.: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», 2018. С. 272 – 304
 3. Голіченков О.М., Раєцька О.В., Яловенко О.І., Ляшенко В.І., Майстренко З.Ю., Бабій В.Ф., Кондратенко О.Є., Пімушина М.В., Винарська О.І., Григоренко Л.Є., Томашевська Л.А., Дідик Н.В.,Лемешко Л.П., Спаська Ю.А. Токсиколого-гігієнічна характеристика сучасних поверхнево-активних речовин та розробка профілактичних заходів щодо їх можливого впливу на організм // В «Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наукових розробок 2014 р.) за ред акад. Сердюка А.М.». 2015. Київ, ДУ «ІГМЕ ім. О.М. Марзєєва  НАМНУ». С. 309 – 334.
 4. Ляшенко В.І., Голіченков О.М., Раєцька О.В., Яловенко О.І., Кучеренко О.Ю., Уманець Г.П. Методика виконання вимірювання масової концентрації терпеноїдів в повітрі населених місць та в повітрі приміщень житлового і громадського призначення // Свідоцтво про атестацію МВВ Укрметртестстандарту № 081/12-15 від 21.12.2015 р/

2.Патенти, інформаційні листи за останні 5 років:

 1. Пат. № 120065 UA Спосіб газохроматографічного вимірювання масової концентрації фенолу в повітрі / Ляшенко В.І., Голіченков О.М., Яловенко О.І., Раєцька О.В., Останіна Н.В., Кузненцова О.М., Мелешко Р.А.  ; ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва» НАМН України. Опубл. 25.10.2017 р.., Бюл. № 20.
 2. Пат. № 124440 UA Спосіб екстракційно-фотометричного вимірювання масової концентрації терпеноїдів в повітрі / Ляшенко В.І., Голіченков О.М.,  Яловенко О.І., Раєцька О.В., Останіна  Н.В., Кузненцова О.М., Мелешко Р.А., Уманець Г.П., Кучеренко О.Ю. ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва» НАМН України. Опубл. 10.04.2018 р., Бюл. № 7.
 3. Голіченков О.М., Яловенко О.І., Раєцька О.В., Ляшенко В.І., Спаська Ю.С, Уманець Г.П., Майстренко З.Ю., Кучеренко О.Ю.  Cпосіб оцінки змивання засобів для миття з посуду та інших виробів, Київ, 2019, 6 с. (Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я/ Укрмедпатентінформ, № 124-2019).

3. Статті за останні 5 років:

 1. Яловенко О.І., Голіченков О.М., Ляшенко В.І., Раєцька О.В. Безпечність та законодавче регулювання використання інгредієнтів на основі запашних речовин // В зб.:”Гігієна населених місць”. 2017. Вип. 67. С.85 – 93.
 2. Раєцька О.В., Голіченков О.М., Яловенко О.І., Ляшенко В.І. Ефірні олії: безпека застосування // В зб.:”Гігієна населених місць”. 2017. Вип. 67. С. 73 – 79.
 3. Яловенко О.І., Голіченков О.М., Ляшенко В.І., Раєцька О.В., Останіна Н.В.,  Кузненцова О.М.  Токсикологічні властивості найбільш поширених терпеноїдів у складі запашників для косметичних засобів та товарів побутової хімії // В зб.:”Гігієна населених місць”. 2017. Вип. 67.  С. 79 – 85.
 4. Яловенко О.І., Голіченков О.М., Раєцька О.В., Ляшенко В.І. Законодавче регулювання поводження з товарами побутової хімії // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. Київ.2018. Вип. 68. С. 122-127.
 5. Яловенко О.І., Раєцька О.В., Голіченков О.М., Кондратенко О.Є., Кущ М.В., Спаська Ю,С., Кучеренко О.Ю., Уманець Г.П. Оцінка токсичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест культурі сперматозоїдів // Довкілля та здоров’я. 2019.  № 4(93). С. 60 – 63.
 6. Yalovenko O.I., Raietska O.V., Holichenkov O.M., Liashenko V.I.. Dugan O.M. Suspension culture of erythrocytes in the assessment of the detergent functional component toxicity level // Innov. Biosyst. Bioeng. 2020. No. 3. P. 143-146.
 7. Іванова А.О., Яловенко О.І., Дуган О.М. Трансплантація фекальної мікробіоти: досягнення, практичне значення, проблеми і перспективи // Scientific collection «Interconf», 2021. № 78. Р. 291-305. [Електронне видання: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/7-8.10.2021/598].
 8.  Іванова А.О., Яловенко О.І., Дуган О.М. Мікробіом кишечника людини: науково-практичні засади та досягнення/ Scientific collection «Interconf», 2021. № 84. Р. 231-259. . [Електронне видання: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/7-8.11.2021/635]
 9. Ivanova A.O., Yalovenko O.I., Dugan O.M. Human gut microbiome as an indicator of human health // Innov. Biosyst. Bioeng. 2021. Vol. 5, No. 4 P. 207-219.

Підвищення кваліфікації, стажування

 1. Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації мийних засобів, парфюмерно-косметичної продукції в системі УкрСЕПРО за фахом «Стандартизація та сертифікація». Посвідчення за реєстраційним номером  К 7638. Український учбово-науковий центр Держстандарту України. Термін 04.10.99 – 29.10.99.
 2. Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Бактеріологія». Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому № 212879. Сертифікат спеціаліста № 822. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Термін проведення: 6.03.2000 – 30.06 2000.
 3. Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації парфюмерно-косметичної продукції та товарів побутової хімії за напрямком «Стандартизація, метрологія та сертифікація». Посвідчення за реєстраційним номером К 115. Український учбово-науковий центр Держстандарту України. Термін 21.01.2002 – 15.02.2002.
 4. «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності». свідоцтво про підвищення кваліфікації: серія ПК № 02070921/005642-20. Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»”. Термін проведення: 13.04.2020 – 21.05.2020.

Виконання  вимог пункту 38 Ліцензійних умов (ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365),  1-20

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня

К.б.н., 03.00.15 Генетика, 26 жовтня 2006 року, «Генетично змінені штами мікроорганізмів у системі етапної оцінки мутагенної активності косметичних засобів і іхніх інгредієнтів»

Виконання функцій відповідального  виконавця НДР

 1. НДР (планової бюджетної) 2015-2017 рр. «Дослідити залежність між фізико-хімічними та санітарно-гігієнічними параметрами домінантних одорантів для препаратів побутового призначення і косметично-парфумерних засобів та розробити методи їх санітарно-хімічного контролю в повітрі населених місць», яка була виконана у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України». Шифр теми: АМН.12.15, № держреєстрації: 0115U000654, УДК: 614.718:661.18-035.66:687.5
 2. НДР (планової бюджетної) 2018-2019 рр. «Наукове обґрунтування вимог безпеки до товарів побутової хімії, призначених для догляду за виробами для дітей», яка виконується у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», Шифр теми: АМН.11.18, № держреєстрації: 543.395:648.18:613.48/49-053.2, УДК: 543.395:648.18:613.48/49-053.2

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій

 1. Голіченков О.М., Яловенко О.І., Раєцька О.В., Спаська Ю.С., Майстренко З.Ю., Кучеренко О.Ю. Оцінка деяких показників безпеки мийних засобів, призначених для миття виробів для дітей // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (чотирнадцяті марзєєвські читання). Вип. 18. Київ, 2018. С. 303 – 305.
 2. Яловенко О.І., Голіченков О.М., Раєцька О.В., Ляшенко В.І., Спаська Ю.С. Законодавчі аспекти регулювання використання товарів побутової хімії // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (чотирнадцяті марзєєвські читання). Вип. 18. Київ, 2018. С. 72 – 74.
 3. Голіченков О.М., Ляшенко В.І., Яловенко О.І., Раєцька О.В., Майстренко З.Ю., Уманець Г.П. Пошук нових моделей теоретичного нормування хімічних чинників в повітрі населених місць // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (чотирнадцяті марзєєвські читання). Вип. 18. Київ, 2018. С. 207 – 209.
 4. Яловенко О.І., Раєцька О.В., Голіченков О.М., Ляшенко В.І., Уманець Г.П., Спаська Ю.С., Майстренко З.Ю., Кучеренко О.Ю. Особливості оцінки показника змивання засобів, призначених для миття виробів для дітей, та  його нормування // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (п’ятнадцяті  марзєєвські читання). Вип. 19. Київ, 2019. С. 224 – 226.
 5. Яловенко О.І., Раєцька О.В., Голіченков О.М., Ляшенко В.І., Майстренко З.Ю.,  Кондратенко О.Є., Кущ М.В., Спаська Ю.С., Кучеренко О.Ю., Уманець Г.П. In-vitro тестування токсичності засобів, призначених для миття виробів для дітей, на культурі сперматозоїдів бика // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (п’ятнадцяті  марзєєвські читання). Вип. 19. Київ, 2019. С. 222 – 224.
 6. Тітов А.В., Дуган О. М., Яловенко О.І. Перспективи отримання білку коронавірусу 2019-nCoV з E. COLI // «Біотехнологія XXI століття»: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження О.В. Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих вчених). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. с. 183.
 7. Тітов А.В., Дуган О. М., Яловенко О.І. Огляд проблеми діагностування коронавірусу в Україні // «Біотехнологія XXI століття»: матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 135-річчю від дня народження О.В. Палладіна (для студентів, аспірантів і молодих вчених). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. с. 182.
 8. Поліщук В.Ю., Яловенко О.І., Дуган О.М. Аналіз здатності Eremothecium ashbyi до синтезу ароматутворюючих речовин // «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці”: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова. Харків: вид-во НФаУ, 2020. Серія «Наука». С. 195 -197.
 9. Яловенко О.І., Дуган О.М., Поліщук В.Ю.Застосування корнеометрії в оцінці безпеки косметичної продукції // «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці”: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова. Харків: вид-во НФаУ, 2020. Серія «Наука». С. 243 — 245.
 10. Олійник Н.М., Поліщук В.Ю., Яловенко О.І. Перспективи використання відходів оліє-жирової промисловості у виробництві рибофлавіну //  «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці”: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова.  Харків: вид-во НФаУ, 2020. Серія «Наука». С. 219 — 220.
 11. Тітов А.В., Дуган О. М., Яловенко О.І. Застосування білкового домену RBD, як додаткового антигену в імуноферментному аналізі, для діагностування Sars-Cov-2 // «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології»: матеріали І міжнародної наук.-практ. Інтернент конф. (25 березня 2021 р.) [https://biotech.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/tezy-i-konferentsii-kafedry-biotekhnolohii-nfau-1.pdf]. Харків: НФаУ, 2021. С. 322.
 12. Юрченко Е.В., Яловенко О.І. Потреба у поживних речовинах спороутворюючих бактерій виду Bacillus subtilis // «Біотехнологія XXI століття»: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю Факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського (23 квітня 2021) [file:///C:/Users/User/Downloads/Збірник_23.04.2021%20(2).pdf]. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2021. С. 111.
 13. Левковська А.В., Дуган О.М., Яловенко О.І. Імунологічний ефект застосування вакцини БЦЖ (Bacillus Calmette-Guerin) у лікуванні раку // «Science and education: problems? Prospects and innovations» VII International Scientific and Practical Conference (1-3 April 2021) [Електронне видання: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-1-3.04.2021.pdf]. Kyoto, Japan. H. 637 – 640.

Участь у журі Всеукраїнських учнівських олімпіад

член предметно-методичної комісії Всеукраїнської олімпіади з біології НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», прийняття участі в організації 1 туру олімпіади (підготовка завдань для олімпіади та перевірка відповідей учасників олімпіади) 2020 р. (Наказ 1/9, від 14.01.2020 р., Дата проведения 1 тура -15.03.2020 р.)